EUTHANASIE

“Toetsing van de meldingen van artsen betreffende hun levensbeëindigend handelen mag geen bureaucratische routinehandeling worden, daarvoor zijn de belangen van patiënten en artsen te groot”, aldus minister Hirsch Ballin in 'Het Capitool' (5-12).

Los van andere bezwaren tegen de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging zoals geuit door prof. H.J.J. Leenen (NRC Handelsblad, 29 november) vraag ik mij af, waarom dit kabinet niet heeft gekozen voor een toetsing vooraf (niet te regelen in de Wet op de Lijkbezorging), gezien het bovenstaande. Voor de patiënt om wiens levensbeëindiging het gaat, heeft toetsing dan nog zin.

Een arts zal liever van tevoren horen dat iets niet was toegestaan, dan er achteraf voor worden vervolgd. De rechtszekerheid van de patiënt, noch de arts is met de inmiddels helaas aangenomen wetswijziging gediend.

    • Mr. J. van Ulden-Tjerkstra