Kwart eeuw discussie over uitbreiding

1967 Koningin Juliana opent op 28 april het nieuwe Schiphol Centrum. Met de bouw, die 400 miljoen gulden kostte, is in 1963 begonnen.

1968 De gemeente Haarlemmermeer kondigt in februari aan zich te zullen verzetten tegen plannen voor een vijfde baan. De commissie-Falkenhagen moet het kabinet adviseren over nieuwe luchtvaartterreinen. De vierde baan, de Zwanenburgbaan, wordt op 14 november in gebruik genomen.

1969 De Schiphol-directie pleit in september voor een drastische uitbreiding van Schiphol. Zij verwacht in het jaar 2000 55 miljoen passagiers en 6 miljoen ton vracht te verwerken.

1970 De directie keert zich in juni tegen plannen voor een tweede nationale luchthaven (TNL). De meerderheid van de commissie-Falkenhagen geeft de voorkeur aan een TNL boven een vijfde baan.

1971 In maart spreken GS van Noord-Holland voorkeur uit voor een TNL in de Markerwaard boven een vijfde baan.

1972 In februari wordt de ambtelijke Planningsgroep TNL ingesteld (commissie-Segers). Daarnaast begint in november de Adviescommissie TNL (commissie-Den Toom).

1974 De commissie-Segers selecteert vijf mogelijke lokaties voor een tweede nationale luchthaven: Markerwaard, Maasvlakte, het kustgebied voor de kop van Goeree, Leerdam en Dinteloord.

1975 Het Centraal Planbureau raadt het kabinet aan snel een beslissing te nemen over een TNL. Het is, ondanks onzekerheid door de energiecrisis, een aantrekkelijk project, aldus het CPB. De commissie-Den Toom adviseert in juni dat een verantwoorde beslissing over een TNL pas kan worden genomen als nader onderzoek is verricht.

1977 De Rijksplanologische commissie stelt voor de lokaties Maasvlakte, Goeree en Leerdam voor een TNL te schrappen en de keuze tussen Markerwaard en Dinteloord samen te laten vallen met de voorbereiding van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL).

1978 Op 1 oktober treedt de gewijzigde Luchtvaartwet in werking, die verplicht tot het vaststellen van geluidszones, waarbuiten het vliegtuiglawaai bepaalde grenswaarden niet mag overschrijden.

1979 In het SBL pleit het kabinet-Van Agt/Wiegel voor draaiing van de Zwanenburgbaan om de geluidoverlast te beperken. Het kabinet bestempelt de aanleg van een vijfde baan als 'onevenwichtig' en schrapt de lokatie Dinteloord.

1981 Het eerste kabinet-Van Agt besluit in april definitief tot draaiing van de vierde baan.

1985 Het eerste kabinet-Lubbers herroept de beslissing tot draaiing van de vierde baan wegens de hoge kosten (162 en geen 112 miljoen gulden) en de 'gunstige ontwikkeling van de feitelijke en de verwachte geluidhinder'. Op initiatief van Schiphol buigt een commissie met A. van der Zwan zich vanaf oktober over de toekomst van Schiphol.

1986 De commissie-Van der Zwan stelt voor van Schiphol een 'Rotterdam van de lucht' te maken. Zij wijst de aanleg van een TNL af wegens ongewenste versnippering.

1987 De Tweede Kamer gaat in februari ermee akkoord de vierde baan niet te draaien. Een minderheid met onder andere PvdA en D66 houdt vast aan draaiing.

1988 De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (maart) belooft versterking van de positie van Schiphol. De eventuele aanleg van een vijfde baan dient niet onmogelijk te worden gemaakt.

1989 Het rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol beginnen aan de uitwerking van het Plan van Aanpak voor Schiphol en Omgeving (PASO).

1990 De Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (VINEX) verheft het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland door onder andere het versterken van de mainport Schiphol tot prioriteit.

1991 De PASO-partijen, aangevuld met Economische Zaken en de KLM, sluiten een akkoord over de versterking van de mainportfunctie van Schiphol en verhoging van de kwaliteit van het leefmilieu in de regio. Later scharen ook de NS zich achter dit 'dubbelbesluit'.

1992 Aalsmeer wint (oktober) een kort geding tegen de Staat over geluidzones waarvan er rond Schiphol nog geen een is vastgesteld. De overheid wordt gesommeerd de zones uiterlijk in 1995 vast te stellen.

1993 Het kabinet spreekt in juli voorlopige voorkeur uit voor aanleg van vijfde baan, stelt een nieuwe nachtnorm voor de geluidhinder rond luchthavens vast en verruimt de afspraak dat in 2015 niet meer dan 10.000 woningen in de 35-Ke-contour van Schiphol mogen liggen.