Kinderen

In het artikel 'Eert uw kinderen' in CS Literair van 3 december stelt Maarten 't Hart dat in de bijbel niet te vinden is dat ouders hun kinderen eren. Uit zijn artikel valt af te leiden dat kinderen in de bijbel niets voorstellen, ze zijn 'wegwerpartikelen'.

Hiermee ben ik het volstrekt niet eens. In de hele bijbel is sprake van Gods liefde voor de mensen, ook voor hun kinderen, om enkele teksten te noemen:

In Lev. 20:1-5 verbiedt God het om kinderen aan de Moloch (een hoofdgod van de Ammonieten) te geven om ze te verbranden, wat in die tijd een gewoonte was.

In Jer. 7:31 zegt God dat dit nooit in Zijn hart opgekomen is en dat Hij nooit geboden heeft om kinderen aan de Moloch te geven.

In Deut. 24:16 staat: 'De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden, ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden, ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.'

In Spr. 17:6 staat: 'De Kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.'

In het Nieuwe Testament zegt Jezus in Luc. 18:15-17: 'Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.'

In Joh. 5:23 staat: 'Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren, wie de Zoon niet eert eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.'

Het gaat hier om het eren van de Here Jezus, de enige zoon van God. Hij is gestorven voor ons, voor allen die in Hem geloven, waarom?

Opdat wij onszelf kinderen van God mogen noemen, kinderen die niet gehaat worden maar kinderen die liefdevol erfgenamen worden genoemd (Rom. 8:14-17). Erfgenamen van God, we mogen eeuwig leven bij Hem.

    • A. Velthuis-De Vries