Verzekeraars: 1992 slecht schadejaar

Voor de Nederlandse schadeverzekeraars is 1992 een slecht jaar geweest. Ondanks een aanzienlijke groei van de premies zagen zij de resultaten dalen. Vooral bij het verzekeren van de motorrijtuigen werden miljoenenverliezen geleden, zo blijkt uit gegevens van de Verzekeringskamer.

De premies stegen in 1992 met maar liefst 9,2 procent tegen 2,9 procent in 1991. Het sterkst was de stijging bij sector ongevallen en ziekte, waar de groei 15 procent bedroeg. Oorzaken waren vooral de Stelselherziening Ziektenkostenverzekeringen en het doorberekenen van kostenstijgingen.

De brancheresultaten werden gehalveerd. Aanzienlijke verslechteringen deden zich voor bij de motorrijtuigen- en brandverzekeringen. In eerstgenoemde branche liep het verlies op van 29 miljoen naar 261 miljoen gulden. In de brandbranche was er een negatief resultaat van 39 miljoen tegen een winst in 1991 van 115 miljoen gulden.

De netto winst van de schadeverzekeraars daalde van 1,1 miljard naar 0,8 miljard gulden. Een verbetering van de interestresultaten en lagere belastingen compenseerden de daling van de brancheresultaten gedeeltelijk.

Er waren in ons land in het verslagjaar 260 verzekeraars van Nederlandse origine werkzaam tegen 247 een jaar eerder. Het aantal in Nederland actieve buitenlandse maatschappijen was evenals in 1991 141.