DUBBELMANDAAT

J.W. Bertens spreekt zich in NRC Handelsblad van 23 november uit tegen het 'dubbelmandaat'.

Daaronder verstaat hij het lidmaatschap van zowel de Tweede Kamer der staten-generaal als het Europees Parlement. Zijn tegenstand tegen onderschijf ik, maar er ontbreekt een belangrijk argument. Een lid van de Tweede Kamer vertegenwoordigt de Nederlandse kiezer terzake van nationale (Nederlandse) belangen. Een Europarlementariër daarentegen vertegenwoordigt de belangen van de (nu nog Nederlandse) kiezer bij vervulling van de aan de Europese Unie opgedragen taken (artikel 4 Unieverdrag).

In geval van een dubbelmandaat kan het voorkomen dat de belangen van de Europese Unie niet samengaan met de nationale (Nederlandse) belangen. Vanuit nationaal perspectief kunnen bijvoorbeeld verhogingen van de eigen middelen van de Europese Unie onwenselijk zijn, terwijl het voor de Unie wegens budgettaire redenen wenselijk of noodzakelijk kan zijn om over meer 'Europese' middelen te beschikken teneinde een beter beleid te kunnen voeren.

In zo'n geval kan al gauw een conflict of interest ontstaan. Zo'n conflict kan echter vermeden worden door een dubbelmandaat te verbieden. Hiervoor zou bijvoorbeeld het Europese Parlement kunnen zorgen bij vaststelling van de richtlijn (ex art 8 B Unieverdrag) over het kiesrecht voor het Europees Parlement. Ook de lid-staten kunnen maatregelen nemen door een verbod op het dubbelmandaat in hun wetgeving op te nemen. Ierland heeft dat inmiddels - voorzover ik weet - gedaan.

Tenslotte wijs ik erop, dat - afgezien van het bovenstaande - Europarlementariërs die een dubbelmandaat hebben vervuld steeds weer bevestigen dat het fysiek onmogelijk is om in vier plaatsen (Straatsburg, Luxemburg, Brussel, en de ... van het nationale parlement) parlementariër te zijn. Een adequate taakvervulling achten zij daardoor onmogelijk. Is een opvolgend nationaal - Europees mandaat (of vice versa) niet meer in het belang van de kiezer en de Nederlandse c.q. Europese belangen?

    • P.H.L.M. Kuypers