Besluit definitieve tracé van Betuwelijn uitgesteld

ARNHEM, 16 DEC. Het besluit over het definitieve tracé voor de Betuwelijn wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Het zogeheten tracébesluit zal in september volgend jaar worden genomen, en niet rond mei, zoals tot nog toe steeds is aangekondigd.

Dit heeft J.P.H. Boom, leider van de projectgroep Betuweroute van het ministerie van verkeer en waterstaat, vandaag gezegd op een congres in Arnhem over de kansen die de Betuwelijn biedt voor het bedrijfsleven.

Nu de Tweede Kamer haar wensen voor vermindering van de overlast voor omwonenden in aangenomen moties heeft vastgelegd, zal het kabinet de planologische kernbeslissing over de Betuwelijn daaraan aanpassen. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft in de Kamer aangekondigd dat de herziene versie nog voor het kerstreces naar de Kamer wordt gestuurd. Wanneer die door de Tweede en eventueel door de Eerste Kamer is goedgekeurd, zal het tracé worden uitgewerkt.

Deze uitwerking, waarin de ligging van het tracé op twee meter nauwkeurig wordt vastgelegd, heeft plaats in het ontwerp-tracébesluit. Volgens het tijdschema in de planologische kernbeslissing, zoals die de afgelopen weken in de Tweede Kamer is behandeld, zou dat in januari worden gepubliceerd. Dit schema is nu gewijzigd. Publikatie wordt nu voorzien in april. Volgens een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat is deze vertraging nodig om de wensen van de Kamer in te passen in de uitwerking van het tracé. Ook schept het uitstel extra ruimte voor overleg met lokale bestuurders over de precieze ruimtelijke inpassing van het tracé. Formeel is dit overleg niet nodig, maar de minister hoopt daarmee de verhoudingen met de betrokken lagere overheden te verbeteren, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Na publikatie van het ontwerp-tracébesluit komt er een beperkte inspraakronde, van twaalf weken voor lagere overheden en vier weken voor overige belanghebbenden. Het uiteindelijke tracébesluit volgt dan in september. Daarna kunnen bestemmingsplannen worden gewijzigd, vergunningen aangevraagd en kan grond zonodig worden onteigend.

Tijdens de Kamerbehandeling van de planologische kernbeslissing zette het Kamerlid Versnel (D66) vraagtekens bij het nemen van een tracébesluit door een demissionair kabinet. De Kamer ging er toen nog van uit dat het tracébesluit rond mei zou worden genomen.

    • Dick van Eijk