Tachtig woningen gesloopt; Ministers eens over veiligheid rond luchthaven

DEN HAAG, 15 DEC. De ministers Maij-Weggen (verkeer) en Alders (milieu) hebben een compromis bereikt over het veiligheidsregime rondom de luchthaven Schiphol.

Afgesproken is circa 80 woningen in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven aan te kopen en te slopen. Het gaat om woningen in Aalsmeer, Boesingheliede en Zwanenburg die liggen binnen het gebied waarin het risico op een luchtvaartongeval te groot is. Een groot aantal van deze woningen stond al op de nominatie om afgebroken te worden. Verder hebben beide ministers afgesproken dat over vijf jaar, in 1998, opnieuw moet worden bezien of in verband met de veiligheid rondom de luchthaven nog meer woningen moeten worden genaast en gesloopt.

Met dit akkoord hebben Maij en Alders hun laatste punt van geschil over de voorgenomen uitbreiding van Schiphol uit de weg geruimd. Daarmee lijkt de weg vrij voor het kabinet om eind deze week een beslissing te nemen over de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan, parallel aan de bestaande Zwanenburgbaan.

Tussen beide ministers bestond tot gisteren onenigheid over het veiligheidsregime rondom de luchthaven. Begin 1991 waren ze overeengekomen dat de veiligheidsrisico's voor omwonenden door de uitbreiding van de luchthaven niet groter mochten worden. Uit recent onderzoek kwam naar voren dat deze doelstelling bij de aanleg van een vijfde baan, parallel aan de Zwanenburgbaan, nagenoeg wordt gehaald. Daarbij is overigens alleen gekeken naar het individuele risico slachtoffer te worden van een vliegtuigongeluk en niet naar het groepsrisico omdat daarvoor nog geen beleid is. Alleen voor omwonenden in de onmiddellijke omgeving van Schiphol zou het veiligheidsrisico toenemen. Op dit moment betreft dat ruim 200 bewoners van ongeveer 80 woningen. Na ingebruikneming van de vijfde baan (gepland in 2003) zou dat aantal oplopen tot 365 woningen waarin dit jaar 974 bewoners werden geteld. In het jaar 2015 zou het om 454 woningen met 1.167 huidige bewoners gaan.

Maij en Alders zijn het er nu over eens dat de circa 80 woningen die nu, bij het huidige banenstelsel, al te riskant zijn gesitueerd in elk geval weg moeten. Ze stellen het kabinet voor over het resterende aantal eventueel te amoveren woningen pas later een beslissing te nemen. Temeer daar dit aantal nog zou kunnen wijzigen doordat de groei in de luchtvaart anders verloopt dan nu wordt verondersteld of doordat in de toekomst met veiliger machines wordt gevlogen.

In de planologische kernbeslissing die het kabinet naar verwachting vrijdag over de uitbreiding van Schiphol treft is een bedrag opgenomen voor het opkopen en slopen van woningen. Het gaat daarbij om een indicatieve raming van ongeveer 135 miljoen gulden.