Pastores willen af van celibaatsverplichting

ROTTERDAM, 15 DEC. Ruim tweehonderd pastores van het aartsbisdom Utrecht zijn voorstander van ontkoppeling van het priesterambt en de celibaatsverplichting. Zij schrijven dat in een door hen ondertekende brief aan aartsbisschop Simonis van Utrecht.

De brief is een initiatief van enkele pastores uit de regio's Elst en Wageningen. Van de 580 pastores in het aartsbisdom heeft minder dan de helft op de brief van de pastores Receveur (Wageningen ) en Sales (Elst) gereageerd. Van degenen die van zich lieten horen waren er 224 voorstander van de brief over ontkoppeling van priesterschap en celibaat en veertien tegen. Een soortgelijke brief als aartsbisschop Simonis heeft ontvangen, kreeg bisschop Bomers van Haarlem circa twee jaar geleden van pastores uit de regio Alkmaar van zijn bisdom.

Volgens de initiatiefnemers in het aartsbisdom Utrecht komt hun brief voort uit zorg over het steeds groter worden van het tekort aan priesters. “Wie volgen ons op als wij er niet meer zijn”, vraagt pastor Receveur (66) zich af. “En bovendien: hoe doe je echt recht aan de plaats van gehuwden en van vrouwen in de kerk als je hen blijft uitsluiten van het ambt?” De schrijvers en ondertekenaars van de brief pleiten voor het op termijn laten vallen van bepalingen inzake sekse en seksualiteit als criteria voor toelating tot het ambt. Om te beginnen moeten de mogelijkheden tot bestuurlijk leiderschap voor pastoraal werk(st)ers en tot priesterschap voor gehuwde mannen worden verruimd. De gewezen bisschop Bär van Rotterdam heeft het laatste eerder beijverd.

Als voorlopige oplossing voor het tekort aan priesters wordt in de brief aan aartsbisschop Simonis voorgesteld de sacramentele bevoegdheden van pastoraal werkers (m/v) uit te breiden in het kader van de mogelijkheden die het nieuwe kerkelijke wetboek daarvoor biedt. Simonis heeft nog heel kort geleden in zijn Adventsbrief over de “profetische kracht” van het verplichte celibaat gesproken: doordat de priester in navolging van Christus door ongehuwd te blijven het Rijk Gods predikt, laat hij - volgens de aartsbisschop - daarmee zijn geloof in de verrijzenis zien en geeft hij uitzicht op het nieuwe leven na de dood.