Uitbreiding Enkhuizen in IJsselmeer

ROTTERDAM, 14 DEC. De gemeente Enkhuizen wil een deel van het IJsselmeer inpolderen om ruimte te scheppen voor nieuwe woningen. De gemeenteraad stemde gisteravond in met nader onderzoek naar de inpoldering en het verder ontwikkelen van het bestemmingsplan.

Enkhuizen wil uitbreiden. De bevolking groeit. Jongeren gaan steeds vroeger op zichzelf wonen en er komen meer eenpersoonshuishoudens, ook in Enkhuizen. Tot 2005 moeten er 1250 woningen worden gebouwd. Daarvoor zijn twee gebieden aangewezen: Kadijken, dat nu een agrarische bestemming heeft, en Kooizand, dat nu nog grotendeels onder water ligt. Het ingenieursbureau DHV onderzocht of inpoldering technisch mogelijk en financieel haalbaar is. Dat bleek het geval. Het plan is om het Enkhuizerzand, een gebied van 59 hectare ten noordoosten van de binnenstad, in te polderen.

Eerst zal nu een onderzoek worden verricht naar de milieu-effecten van de aanleg van de nieuwe polder. De gemeente stelt 850.000 krediet ter beschikking aan het grondbedrijf om de plannen verder te ontwikkelen. Mocht blijken dat de uitbreiding in het IJsselmeer toch niet kan worden gerealiseerd, dan zal elders in de regio in een deel van de Enkhuizer woningbehoefte moeten worden voorzien, bijvoorbeeld in Stede Broec.

Bij de inpoldering worden geen grote technische problemen verwacht. Het IJsselmeer is ter plekke van het Enkhuizerzand niet diep. Een nieuw aan te leggen dijk en strandwallen zullen de nieuwe polder beschermen tegen het water. Vervolgens zal het terrein worden opgespoten. Wanneer de provincie de plannen goedkeurt kunnen de inpolderingswerkzaamheden in 1995 worden gestart. Woningbouw is dan pas aan het eind van de eeuw mogelijk, omdat het opgespoten zand eerst enkele jaren moet inklinken. Een groter gebied inpolderen dan de voorgenomen 59 hectare is niet mogelijk, omdat er vlak buiten de nieuw aan te leggen dijk een diepe vaargeul ligt.

Deel van het plan Kooizand is een boulevard langs het IJsselmeer. De circa duizend woningen in het gebied zullen voor veertig procent worden gerealiseerd in de sociale huur- en koopsector. De wijk moet een 'stedelijk karakter' krijgen, wat betekent dat de huizen relatief dicht op elkaar komen te staan. Voor fietsers en voetgangers komt er een directe, korte verbinding met de historische binnenstad; auto's zullen via een ringweg worden omgeleid. Om de nieuwe woonwijk te kunnen aanleggen zullen een zwembad en een camping moeten worden verplaatst. Mensen met een huisje of caravan op de camping zullen eventueel schadeloos worden gesteld.

Het laatste stuk van het IJsselmeer dat is ingepolderd is Zuidelijk Flevoland. Dit werd in 1968 voltooid. Sindsdien zijn er wel vele plannen gelanceerd, zoals aanleg van de Markerwaard, maar deze zijn nimmer gerealiseerd.