Periode terugkrijgen AOW-uitkering 9 jaar

ROTTERDAM, 10 DEC. Gepensioneerde echtgenotes van voormalige grensarbeiders kunnen de korting op hun AOW-uitkering over een langere periode dan één jaar terugkrijgen. Over welke periode ze aanspraak kunnen maken op extra geld, hangt er onder meer van af of ze hebben geprotesteerd tegen hun benadeling.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid, heeft onlangs bepaald dat deze vrouwen de opgelegde korting met terugwerkende kracht ongedaan kunnen maken.

Voorheen bouwden vrouwen in de jaren dat hun man in het buitenland werkte, niet de volledige AOW op. De ratio daarachter was dat hun man in het buitenland - meestal Duitsland of België - pensioenrechten opbouwde en de vrouwen 'meeverzekerd' waren. Voor elk jaar dat de man in het buitenland werkte, werd de vrouw twee procent gekort op de uitkering die ze op 65-jarige leeftijd zou krijgen. Volgens de derde EG-richtlijn over gelijke behandeling van mannen en vrouwen is dit echter niet meer toegestaan.

Om de korting ongedaan te maken, moeten de vrouwen een bezwaarschrift indienen. Zij kunnen dan in elk geval de korting over het laatste jaar terugkrijgen. Gewoonlijk wordt een AOW-uitkering met terugwerkende kracht hooguit een jaar voor de aanvraagdatum toegekend. In dit geval zijn er echter vele uitzonderingen. Vrouwen die al eerder een bezwaarschrift hadden ingediend tegen de korting op hun uitkering, kunnen zeker over een langere termijn het geld krijgen dat ze misliepen. Verder terug dan negen jaar is niet mogelijk, omdat het Europese Hof van Justitie het voornoemde discriminatieverbod op grond van de derde richtlijn in december 1984 heeft laten ingaan. In gevallen waarin de man zijn leven lang in het buitenland heeft gewerkt kan het terug te vorderen bedrag oplopen tot meer dan honderdduizend gulden.

Vrouwen die ooit contact opnamen met de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de AOW uitkeert, en daar nul op het rekest kregen en daartegen protesteerden - zonder een formeel bezwaarschrift in te dienen -, zullen net zo worden behandeld als degenen die wel een bezwaarschrift hebben ingediend, aldus de woordvoerder van de SVB. Hun namen zijn bij de bank bekend.

De AOW biedt echter ook mogelijkheden voor wie ooit naar de SVB heeft gebeld of geschreven over deze kwestie, maar niet heeft geprotesteerd naar aanleiding van het antwoord. De Centrale Raad van Beroep heeft namelijk in 1960 al bepaald dat wie onjuist is voorgelicht door de uitkeringsinstantie wel recht kan laten gelden op een uitkering met terugwerkende kracht die eerder ingaat dan een jaar voor de datum van aanvraag. De categorie gepensioneerde echtgenotes van voormalige grensarbeiders waar het om gaat telt volgens een schatting van de SVB maximaal 22.000 vrouwen.