Vorig jaar record aantal promoties in Verenigde Staten

Het gaat goed met het wetenschappelijk onderzoek, althans gemeten naar het aantal proefschriften. Volgens cijfers van het ministerie van onderwijs leverden de Nederlandse universiteiten in 1991 precies 1.908 proefschriften af, ruim een verdubbeling ten opzichte van 1980, toen er 833 nieuwe doctores van de universiteiten kwamen. Het meest werd er gepromoveerd in de sector gezondheid (512), gevolgd door natuurwetenschappen (462 stuks), techniek (273), gedrag en maatschappij (230) en taal en cultuur (184).

Ook de rangorde is veranderd ten opzichte van dertien jaar geleden: natuurwetenschappen werd van de eerste plaats verstoten door gezondheid, taal en cultuur is ingehaald door gedrag en maatschappij.

De Nederlandse produktie aan proefschriften is sneller toegenomen dan de hoeveelheid doctorates of Ph.D.'s dat aan de Amerikaanse universiteiten werd toegekend. Die nam toe van 31.000 in 1980 tot bijna 39.000 vorig jaar. Dat is een record sinds het begin van de structurele stijging vanaf 1986 toen het aantal proefschriften, na vanaf begin jaren zeventig tamelijk stabiel te zijn geweest, toenam tot ruim 32.000.

De vergelijking tussen Amerika en Nederland is niet helemaal redelijk, omdat verschil van mening bestaat over het soortelijk gewicht van de proefschriften aan beide zijden van de oceaan _ de Amerikaanse proefschriften zouden lichter zijn.

De cijfers wijzen uit dat zich in de Verenigde Staten waarschijnlijk wel trends voordoen die vergelijkbaar zijn met die in Nederland: zo halen steeds meer vrouwen een doctor-titel. Zij sleepten vorig jaar 11.368 van de 38.814 titels in de wacht, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 1970.

Bij de Amerikaanse mannen doet zich daarentegen een kleine daling voor: 14.391 titels, vijfduizend minder dan vijftien jaar geleden. De overige bijna 12.000 titels in 1992 gingen naar buitenlandse studenten. Ook het aandeel van etnische minderheden is sterk toegenomen: sinds 1977 hebben zowel Aziatisch-Amerikanen, Spaans-Amerikaanse als Amerikaanse indianen hun hoeveelheid doctores ongeveer verdubbeld (nu respectievelijk 3,3 procent, 3,0 procent en 0,6 procent van het totaal).

Aleen de zwarte Amerikanen blijven achter. Zij namen vorig jaar 3,7 procent van het aantal promovendi voor hun rekening, een daling van bijna een procent ten opzichte van 1077. Een trend die niet op zichzelf staat: onderwijsdeskundigen in Amerika wijzen al enige tijd met zorg op de toenemnde kloof in opleiding tussen zwarten en de rest van de bevolking, een ontwikkeling die men wijt aan sociale desintegratie in de zwarte gemeenschap en het feit dat zij na jaren van strijd om burgerrechten worden voorbijgestreefd door andere, economisch succesvollere etnische minderheden. (Chronicle of Higher Education)