Geen gaswinning Waddenzee

DEN HAAG, 7 DEC. Het kabinet probeert de oliemaatschappijen in onderhandelingen zover te krijgen dat zij hun plannen voor de winning van aardgas uit de Waddenzee beperken tot produktie vanaf het vasteland van Friesland en Groningen. Wel krijgen de olieconcerns toestemming om op de Waddenzee zelf exploratieboringen te verrichten.

Dit is volgens welingelichte kringen in Den Haag de kern van het “onderhandelingsbesluit” dat de meeste betrokken ministers, Andriessen van economische zaken, Alders van milieuzorg, Maij-Weggen van waterstaat en Bukman van natuurbeheer hebben genomen.

Exploratieboringen op de Waddenzee worden door de oliemaatschappijen en het kabinet noodzakelijk geacht om precies te kunnen vaststellen waar de gasbellen zich bevinden en hoe groot ze zijn. Van die lokaties is de plaatsing van produktie-installaties achter de Friese en Groningse dijken afhankelijk. Maar vooralsnog gaan de oliemaatschappijen niet akkoord met deze beperking. Ze willen ook een beperkt aantal platforms voor de uiteindelijke winning van het gas op de Waddenzee zelf kunnen plaatsen. Het kabinet acht dat in strijd met het belang van de bescherming van natuur en landschap, waartoe Nederland zich in diverse internationale verdragen en in Nederlandse regelgeving heeft verplicht. De oliemaatschappijen moeten in de exploratiefase al grote investeringen doen en ze lopen het risico dat een belangrijk deel van dat geld verloren gaat als ze niet al het aanwezige gas kunnen produceren omdat ze achter de dijken moeten blijven. Volgens de verleende, eeuwigdurende concessies is het gas eigendom van de olieconcerns en dreigen ze dus grote schade op te lopen. Ongeveer 75 miljard kubieke meter aardgas, de helft van de totale geschatte hoeveelheid onder de Waddenzee, zou op de zee zelf gewonnen moeten worden. Dit komt overeen met de totale afzet van Gasunie (binnenlands verbruik en export) gedurende één jaar.

Het kabinet is blijkens zijn onderhandelingsbesluit bereid die hoeveelheid gas te laten zitten onder de Waddenzee. Of dit ook de uitkomst van het overleg zal worden is nog onzeker, want dat zou betekenen dat de oliemaatschappijen grote financiële claims in Den Haag kunnen deponeren.