Thuiszorg is niet altijd goedkoper dan ziekenhuishulp

ROTTERDAM, 6 DEC. Samenwerking en bureaucratie maken thuiszorg voor de individuele patiënt die meerdere vormen van hulp behoeft duurder dan zorg in een ziekenhuis of een verpleeghuis.

Dit blijkt uit de ervaringen met twaalf 'zorgvernieuwingsprojecten' waarin met steun van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) een gecoördineerde vorm van thuiszorg voor deze groeiende groep patiënten is opgezet. Wel is door de samenwerking tussen thuiszorgers, huisartsen, ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars de kwaliteit van de 'zorg op maat' verbeterd.

Het beleid van Simons is er op gericht de thuiszorg te stimuleren. Patiënten moeten minder frequent en korter in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden opgenomen. Maar als er niet meer geld beschikbaar wordt gesteld, komt er van deze verschuiving van intramurale naar extramurale zorg weinig terecht, aldus de eindrapportage van het het 'Programma Zorgvernieuwingsprojecten Thuiszorg', opgesteld door onderzoekers van de Maastrichtse Universiteit.

“Mede door het instellen van multidisciplinair hulpverlenersoverleg en door de inzet van extra functionarissen is de zorg niet alleen beter, maar op micro-niveau (op het niveau van de individuele gebruiker van thuiszorg) ook duurder geworden”, aldus het rapport. “Of op macroniveau de zorgverlening ook duurder is geworden, kan op grond van de gegevens niet worden bepaald. Wèl zijn er aanwijzingen dat de bedden in de ziekenhuizen die vroegtijdig leeg kwamen meteen worden bezet door nieuwe patiënten. Ziekenhuizen proberen zo te voorkomen dat hun budget omlaag gaat. In die gevallen is een deel van de intramurale zorg dus niet alleen vervangen door thuiszorg, maar tegelijkertijd is het totale aanbod toegenomen.”

De onderzoekers zien bij de gewenste verschuiving van intramurale naar extramurale zorg “een sleutelrol” weggelegd voor de verzekeraars. “De kans dat veranderingen in de zorgverlening tot stand komen zonder de steun van externe financiers zoals verzekeraars en overheid, is vaak klein. Onderschat wordt hoe duur innovaties in de thuiszorg zijn”, aldus het rapport. “Goede relaties met verzekeraars zijn onmisbaar. Zorgvernieuwers moeten er alles aan doen hun steun te verwerven.”