Ook provincie stemt in met aanleg vijfde baan Schiphol

HAARLEM/HOOFDDORP, 3 DEC. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op Schiphol, parallel aan de bestaande Zwanenburgbaan.

Dit staat in het gisteren verschenen ontwerp-streekplan dat is opgesteld voor de Haarlemmermeer, waarin de luchthaven ligt. GS baseren hun keuze mede op de vorige week uitgebrachte Integrale milieu-effectrapportage (IMER) over Schiphol. Het dagelijks bestuur van de provincie schaart zich hiermee achter de variant voor de uitbreiding van luchthaven die ook de voorkeur geniet van de Schiphol-directie en van het kabinet.

De aanleg van een vijfde parallelle baan beantwoordt volgens GS het beste aan de uitgangspunten die in 1991 zijn gekozen in het Plan van Aanpak voor Schiphol en omgeving. Daarin werd afgesproken dat Schiphol de ruimte zou krijgen om uit te groeien tot grote intercontinentale luchthaven (mainport), terwijl tegelijkertijd gestreefd zou worden naar verbetering van het leefmilieu in de regio.

Voor de mainport-functie moet de capaciteit van de luchthaven de komende decennia uitgroeien tot jaarlijks circa 40 miljoen passagiers (vorig jaar 19 miljoen) en ongeveer 3 miljoen ton vracht (vorig jaar 0,7 miljoen ton), zo is in economische studies becijferd. Dit zou omstreeks het jaar 2015 neerkomen op een verdubbeling van het huidige aantal van 240.000 vliegbewegingen.

De provincie wil de druk hierdoor op de omgeving ontstaat, “verzachten” door in het westelijk deel van de Haarlemmermeer een 'groene zone' - “een mengeling van natuur, landbouw en bebouwing” - te scheppen. De provincie beschouwt deze groenzone als noodzakelijke “tegenhanger” van de mainport-ontwikkeling en claimt daarvoor een bijdrage van de luchthaven van 270 miljoen gulden, zo zei gedeputeerde mr. W.C.T.F. de Zeeuw gisteren in een toelichting op het ontwerp-streekplan.

Uit de milieustudies naar de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol, die deze week tijdens twee bijeenkomsten in Hoofddorp zijn gepresenteerd, blijkt dat de vijfde parallelle baan niet in alle opzichten leidt tot de beoogde verbetering van het leefmilieu. Zo zal het aantal omwonenden dat geluidoverlast ondervindt volgens de prognoses na het jaar 2008 uitkomen boven het afgesproken maximum. Ook wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de veiligheid van de bewoners in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven tussen 1990 en het jaar 2015 niet mag verslechteren.

Gedeputeerde G. de Boer zei gisteren dat de provincie onverkort vasthoudt aan deze twee voorwaarden. Bij het rijk is bedongen dat Noord-Holland in de toekomst moet meebeslissen over eventuele versoepeling van de geluidhindernorm. En de veiligheidsnorm kan volgens De Boer worden gehaald door de komende decennia in de ommiddellijke omgeving van de luchthaven zo'n 375 woningen op te kopen en af te breken.

De Stichting Natuur en Milieu heeft Provinciale Staten van Noord-Holland gisteren schriftelijk geadviseerd de milieu-effectrapportage over Schiphol af te keuren. Volgens Natuur en Milieu vertoont de IMER zulke ernstige gebreken, dat daarop geen verantwoorde beslissing over de uitbreiding van de luchthaven kan worden genomen. Volgens de milieustichting zijn alternatieve banenstelsels die minder geluidoverlast en meer veiligheid opleveren in de IMER ten onrechte buiten beschouwing gelaten.