Studentenbond LSVB: studie mag niet korter zijn dan vier jaar

Wetenschappelijke studies moeten goed opgeleide, mondige en kritische burgers voortbrengen - en dat onderwijskundige doel moet centraal staan in de weer opgelaaide discussie over verlenging van de cursusduur, vindt de landelijke studentenvakbond LSVB.

De bond overhandigde dinsdag een notitie van die strekking, 'De inhoud voorop', aan staatssecretaris Cohen (onderwijs) en mengde zich zo in de weer opgelaaide discussie over afschaffing van de uniforme cursusduur van vier jaar. De staatssecretaris gooide dit najaar de knuppel in het hoenderhok met zijn toezegging sommige ingenieurs-opleidingen aan de technische universiteiten een jaar extra cursusduur te gunnen, na een intensieve lobby door die universiteiten en het bedrijfsleven.

De LSVB vindt dat economisch nut en rendementsdenken niet doorslaggevend mogen zijn in de keus voor een kortere of langere cursusduur. De bond keert zich dan ook tegen alléén een langere cursusduur voor de ingenieurs-opleidingen. Dat de TU's hun onderwijs niet voldoende hebben weten aan te passen aan de vierjarige cursusduur mag geen argument zijn om hun nu verlenging te gunnen, aldus de bond.

In plaats van economische nut stelt de bond de persoonlijke ontplooiing van de student staat voorop, op korte afstand gevolgd door het belang van een 'leefbare'' wereld. Immers: 'Om ook op lange termijn over een leefbare wereld te kunnen blijven spreken zijn op zij minst kritische en mondige burgers noodzakelijk.'' Studieprogramma's moeten derhalve zowel 'studentgecentreerd'' als 'maatschappijgericht'' zijn.

De bond draagt een aantal elementen aan voor zulke programma's: ze moeten behalve cognitieve vaardigheden de student ook academische vorming bijbrengen, 'een kritische en nieuwsgierige levens- en beroepshouding'' alsmede een 'maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef''. Voor alle studierichtingen, vindt de bond, moet worden nagegaan of de cursusduur in overeenstemming is met deze doelen. Eén ding weet de bond al zeker: 'Het lijkt in dit perspectief zowel niet wenselijk als niet mogelijk dit in minder dan vier jaar te doen.''

De 'algemene' universiteiten hebben zich inmiddels tegen het voornemen van Cohen gekeerd en bepleiten een algehele flexibilisering van de cursusduur - zowel korter als langer - in elk geval ook voor sommige bèta-studies, die evenals de technische studies kampen met een afnemende studentenbelangenstelling.