Richtlijn ouderen mogelijk verlengd

DEN HAAG, 30 NOV. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) overweegt de richtlijn die het bedrijven mogelijk maakt ouderen met voorrang te ontslaan, opnieuw te verlengen. Hij spreekt daarover binnenkort met de sociale partners.

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er bij de minister op aangedrongen deze richtlijn, die per 1 januari aanstaande zou verdwijnen, voor onbepaalde tijd te verlengen. De Vries is niet van plan dit verzoek zonder meer te honoreren. Bedrijven die van de ouderenrichtlijn gebruik willen maken, moeten dan in elk geval beloven personeel dat ze wel in dienst houden, geen loonsverhoging te geven.

De Vries is al langer voorstander van afschaffing van de ouderenrichtlijn en was eerder van plan deze maatregel op 1 april van dit jaar door te voeren. Onder druk van het bedrijfsleven zag hij daar toen van af. Op de NCRV-radio noemde hij gisteren het met voorrang laten afvloeien van oudere werknemers “typisch een voorbeeld van een oplossing die op het ondernemingsniveau sociaal is, maar de gemeenschap heel veel geld kost”. Naarmate een werknemer ouder is, mag hij langer in de WW blijven, alvorens hij op de Bijstandswet terugvalt, en ook is zijn WW-uitkering (70 procent van het laatstverdiende loon) in het algemeen hoger dan van een jongere.

Pag.19: Ontslagen versneld

In het vooruitzicht dat de richtlijn per 1 januari zou worden afgeschaft, hebben verscheidene bedrijven de laatste tijd collectieve ontslagaanvragen versneld, om de oudere werknemers nog met voorrang te laten afvloeien. Wordt de richtlijn inderdaad volgend jaar afgeschaft, dan moet bij collectieve ontslagen in principe evenredigheid worden toegepast: de ontslagen moeten dan in gelijke mate over de diverse leeftijdsgroepen worden verdeeld.

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) heeft vanochtend geschrokken gereageerd op uitlatingen van minister De Vries over de vierdaagse werkweek. De Vries noemde gisteren op de radio het voorbeeld van Volkswagen in Duitsland - een vierdaagse werkweek gecombineerd met een loonsverlaging van tien procent - “een methode die inderdaad kan helpen voorkomen dat meer banen verloren gaan dan strikt nodig is”.

NCW-voorzitter Blankert noemde vanochtend in Limburg de uitspraken van de minister “gevaarlijk”, omdat ze de ontwikkeling van de arbeidsduur in Nederland “in een verkeerde richting leiden”. De bedrijfstijden moeten juist langer worden, aldus Blankert. “In tijden van nood moet er harder en langer gewerkt worden en niet korter.” Blankert voorspelde dat van het inleveren van loon bij een vierdaagse werkweek - de voorwaarde die De Vries daaraan verbindt - weinig of niets terechtkomt.

De Vries toonde zich gisteren ook bereid personeel in geval van een vierdaagse werkweek voor de resterende tijd onder de WW te laten vallen. Ook in dat geval vindt hij wel dat eventuele loonsverhogingen eerst ongedaan moeten worden gemaakt, ook als het gaat om een bedrijf dat onder een CAO voor een bedrijfstak valt. “Ik vind dat het niet aangaat dat je aan de ene kant loonsverhogingen betaalt en aan de andere kant een deel van je bedrijfsproblemen via de WW afwentelt op de rest van de samenleving.”

Op de agenda voor het gesprek dat de minister binnenkort met de sociale partners heeft, staat ook de zogenoemde bonus/malusregeling. De werkgevers willen af van de boetes die zij moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt is geworden; het kabinet is alleen bereid de regeling te verzachten.