Burgemeester van Gulpen na fraude 'oneervol' ontslagen

GULPEN, 30 NOV. Burgemeester Vossen van Gulpen, die door de rechter wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude is veroordeeld, wordt zonder het predikaat 'eervol' door de Kroon ontslagen. Dat is hem gisteren vooruitlopend op zijn ontslagbrief meegedeeld door een ambtenaar van Binnenlandse Zaken.

De maatregel volgt op een onderhoud dat Vossen vorige week donderdag heeft gehad met minister Dales (binnenlandse zaken). Daarin gaf de minister hem te verstaan dat zij geen vrede had met het gedrag van de Gulpense burgemeester en de gebleken belangenverstrengeling, die tijdens het vooronderzoek en terechtzitting naar voren kwamen.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukte vanmorgen dat het ontslag van Vossen, wiens benoemingstermijn op 1 januari af zou lopen, niet is bedoeld om uitvoering te geven aan het vonnis van de rechtbank, die een ontzetting van vijf jaar uit het ambt had gelast: “De minister vindt dat Vossen de gedragsnorm voor burgemeesters, die is vastgelegd in artikel 29 van het rechtspositiebesluit voor burgemeesters, heeft geschonden. Zij had die maatregel ook zonder vonnis kunnen opleggen.”

In het bewuste artikel wordt bepaald dat een burgemeester zich dient te onthouden van 'gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt kunnen schaden'. Dat Vossen niet eervol ontslag en is, betekent onder meer dat hij geen aansprak kan maken op wachtgeld.

Vossen werd drie weken geleden door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld tot vijf jaar ontzetting uit zijn ambt, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 6.000 gulden. De rechtbank achtte bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Bij de bouw van zijn huis had hij een wegenbouwer ingeschakeld, die voor minder dan de kostprijs een oprit had aangelegd, waarna Vossen had geprobeerd hem onderhands een werk in zijn gemeente te gunnen. Ook had hij bij de aannemer van de ruwbouw en de keukenleverancier bedongen dat hij een deel van de rekening zwart zou betalen. Bovendien had hij rente-inkomsten over een Duitse spaarrekening voor de belasting verzwegen. Op twee punten werd Vossen vrijgesproken van corruptie. Zowel Vossen als het openbaar ministerie hebben hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.