Senaat bepleit uitstel wijzigingen Ziektewet

DEN HAAG, 27 NOV. Het is onzeker of de voorgenomen wijzigingen in de Ziektewet per 1 januari doorgaan. De Eerste Kamer heeft gisteren bij PvdA-staatssecretaris Wallage (sociale zaken) schriftelijk op uitstel aangedrongen. Wallage heeft de Eerste Kamer prompt laten weten dat hij dit “onverantwoord” acht.

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat werkgevers straks het ziekteverzuim van hun personeel voor eigen rekening nemen gedurende de eerste zes weken of, bij bedrijven met niet meer dan 15 werknemers, twee weken. Daar staat tegenover dat de premies voor de Ziektewet ongeveer worden gehalveerd.

De PvdA-fractie heeft echter grote moeite met het voorstel. Zij is het er wel mee eens dat werkgevers meer financiële verantwoordelijkheid krijgen voor het ziekteverzuim, maar vindt dat ze verplicht moeten worden die eerste weken ziekengeld op grond van de Ziektewet uit te betalen. Wallage wil via het burgerlijk wetboek de werkgever voorschrijven dat hij zeventig procent van het loon moet doorbetalen. De PvdA-fractie vreest dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid van de werknemer, vooral wanneer er een conflict ontstaat over de vraag of hij zich terecht ziek heeft gemeld. De fractie is allerminst tevreden met de wijze waarop Wallage zijn voorstel tot nu toe heeft verdedigd. Zij vindt diens argumentatie “een hoog theoretisch, zo niet dogmatisch karakter” hebben. Na afloop van de ministerraad verklaarde minister-president Lubbers gisteravond het kabinet bereid was om op korte termijn het voorstel te doen om de Ziektewet en de WAO opnieuw te wijzigen. Dat zou echter alleen zijn gebeurd als de Tweede Kamer brede steun had betuigd aan de aanbevelingen van de Commissie-Buurmeijer “Maar dat rapport heeft het niet gehaald”, constateerde premier Lubbers in een reactie gisteravond. “Einde oefening.”

Dat de Tweede Kamer de meeste aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie over de sociale verzekeringen afwijst, werd vorige week al duidelijk. CDA-fractieleider Brinkman kon dan ook niet verbaasd zijn, aldus Lubbers, toen hij afgelopen week van het kabinet geen steun kreeg voor de suggestie om de dit jaar ingevoerde WAO-wetgeving ter discussie te stellen.

Lubbers gaf toe het wel enigszins te betreuren dat er van de aanbevelingen van de Commissie-Buurmeijer nu zo weinig terecht lijkt te komen. Hij had er meer van verwacht, “maar dat komt misschien omdat ik zo'n naïeve romanticus ben”, schertste hij. “Er was destijds verbazing over de unanimiteit van de commissie. Helaas moeten we achteraf zeggen: die verbazing was terecht.”

Anderzijds wees de premier erop dat met de nieuwe WAO die officieel sinds 1 augustus van kracht is en de nieuwe Ziektewet, die 1 januari moet ingaan, “al heel veel is gebeurd”. Van een “noodsituatie” die snel nieuwe wettelijke maatregelen tegen de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim zou vergen, is dan ook geen sprake, aldus Lubbers.