Reorganisatie uitvoering van verzekeringen

DEN HAAG, 26 NOV. De uitvoering van de werknemersverzekeringen WW, WAO en Ziektewet moet niet langer per bedrijfstak worden georganiseerd, maar regionaal.

Dat is de opvatting van een royale meerderheid in de Tweede Kamer. Een voorstel dat PvdA-fractieleider Wöltgens hierover gisteravond indiende, kreeg de steun van VVD, D66, GroenLinks, SGP, GPV en RPF. Het CDA tekende het voorstel niet. Deze partij vindt dat van voornemens om bedrijfsverenigingen op te heffen pas sprake kan zijn als duidelijk is hoe de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de sociale verzekeringen er straks uitziet.

De Tweede Kamer sloot afgelopen nacht het debat af over het rapport en de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie die onder leiding van het Kamerlid Buurmeijer de sociale verzekeringen onder de loep heeft genomen. De voorgenomen reorganisatie bij de uitvoering is het meest concrete resultaat van het parlementaire debat. Voor andere aanbevelingen van de Commissie-Buurmeijer, zoals een nieuwe opzet van de WAO en de afschaffing van de Ziektewet, bestaan op dit moment geen meerderheden in de Tweede Kamer. De verwachting is dat deze ingrepen in de sociale zekerheid bij de kabinetsformatie volgend jaar opnieuw aan de orde zullen komen.

De bedrijfsverenigingen hebben de afgelopen decennia als publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties en vakbonden de werknemersverzekeringen uitgevoerd. De Commissie-Buurmeijer uitte in haar rapport grote kritiek op de bedrijfsverenigingen, die weliswaar het verstrekken van uitkeringen correct verzorgden, maar veel te weinig beleid ontwikkelden om de grote toestroom van werknemers naar de WAO en de Ziektewet tegen te gaan.

In het model dat de Tweede Kamer voor ogen staat, blijven de sociale partners overigens wel een rol spelen bij de regionale uitvoering van de werknemersverzekeringen. Dat gebeurt vooral op aandringen van de PvdA, die in het voorstel de passage heeft laten opnemen dat de organisatie “in nauwe relatie tot de arbeidsbemiddeling bestuurlijke vorm zal krijgen”. De regionale arbeidsbureaus, waarop in het voorstel wordt gedoeld, worden sinds enkele jaren 'tripartiet' bestuurd, door werkgevers, werknemers en overheid. In het voorstel wordt onderstreept dat zowel het geven van uitkeringen als het bemiddelen voor werk zoveel mogelijk achter één loket moet gebeuren. Arbeidsbureaus en bedrijfsverenigingen opereren nu gescheiden van elkaar.

Het kabinet gaat de SER - waarin sociale partners de meerderheid hebben - advies vragen over de voorgenomen reorganisatie. Uitgangspunt daarbij is verder dat het toezicht op de uitvoering onafhankelijk moet worden. Dit betekent dat werkgevers en vakbonden deze taak uit handen wordt genomen.