Wallage weigert ingrepen in WAO

DEN HAAG, 25 NOV. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) weigert op dit moment verdere ingrepen in de WAO door te voeren. Alle energie moet nu worden gericht op “een correcte en zorgvuldige uitvoering” van de maatregelen waartoe kabinet en parlement dit jaar besloten, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.

De vraag of nu al strengere maatregelen moeten worden voorbereid om tot snellere reductie van het aantal arbeidsongeschikten te komen, leidde gisteren tot een scherpe confrontatie tussen CDA-fractieleider Brinkman en de PvdA-staatssecretaris. Brinkman verweet Wallage dat hij slechts “futloze kanttekeningen” had geplaatst bij de aanbevelingen die de parlementaire enquêtecommissie-Buurmeijer over onder meer de WAO en de Ziektewet had gedaan.

Dat leidde tot boze reacties van Wallage en PvdA-fractieleider Wöltgens. Zij verweten Brinkman weg te lopen voor de verantwoordelijkheid voor een wet (over de WAO) waarmee hij en zijn fractie dit jaar nog hebben ingestemd. Wallage wees er vanmiddag op dat de huidige maatregelen al “pijn” doen, omdat ze voor menig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte tot lagere uitkeringen leiden. “Sommigen gaan er behoorlijk in inkomen op achteruit”, constateerde de staatssecretaris. En dat zonder dat hun in de huidige omstandigheden het perspectief kan worden geboden dat zij aan het werk kunnen.

Wallage was het eens met Brinkmans constatering van gisteren, dat WAO'ers niet de garantie kan worden geboden dat er voor hen na de dit jaar doorgevoerde wetswijzigingen niets meer verandert. Als de doelstellingen niet worden gehaald om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen, “dan zijn we vanzelfsprekend gehouden na te denken over de vraag: hoe nu verder”, zei de staatssecretaris. De kernvraag is daarbij: hoe krijgen we gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk, aldus Wallage. Brinkman ging vanmiddag niet op deze opmerkingen van de staatssecretaris in; het debat wordt vanavond voortgezet.

Wallage stelde de Tweede Kamer vanochtend een voorstel in het vooruitzicht om de wijzigingen in de sociale verzekeringen waarvoor op dit moment wel een brede politieke meerderheid bestaat, door een speciale commissie te laten voorbereiden. Het gaat hier om voorstellen op het organisatorische vlak, zoals de geleidelijke opheffing van de bedrijfsverenigingen en het onafhankelijk maken van het toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De Commissie-Buurmeijer had gesuggereerd een regeringscommissaris hiervoor te benoemen. Wallage wil wel onafhankelijke deskundigen van buiten zijn ministerie bij deze reorganisaties betrekken, maar vindt dat zij wel onder de verantwoordelijkheid van de betrokken bewindsman moeten opereren.

Brinkman maakte gisteren en vanochtend duidelijk dat wat het CDA betreft de bedrijfsverenigingen in elk geval moeten blijven, zolang niet helder op een rij staat hoe de nieuwe uitvoeringsorganisaties er uit zien en wie daarin een rol spelen. In de Kamer bestaat daardoor slechts consensus over het voorstel om de uitvoering in elk geval regionaal te organiseren en niet meer per bedrijfstak.

Overeenstemming tussen CDA en PvdA is er evenmin over de vraag wie in de toekomst de premies voor de werknemersverzekeringen (WAO, WW en Ziektewet) moet vaststellen. Volgens de Commissie-Buurmeijer moet dat niet langer het kabinet zijn, maar een onafhankelijk orgaan. De PvdA wil die bevoegdheid niet uit handen geven, omdat het hier om een instrument van inkomenspolitiek gaat. Volgens Brinkman moet straks alleen de vaststelling van de WW-premie nog een taak van het kabinet zijn.