Emmen wil secretaris opnieuw ontslaan

EMMEN, 24 NOV. Het college van B en W van Emmen stelt in een vertrouwelijk concept-voorstel aan de raad voor om gemeentesecretaris drs. J.M. van der Zande (38) opnieuw te ontslaan.

Van der Zande werd begin maart ontslagen door de gemeenteraad, omdat hij ongeschikt zou zijn als gemeentesecretaris. Hij vocht zijn ontslag met succes aan bij de rechtbank van Assen. Die verklaarde het ontslag eind juni nietig, omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van behoorlijk bestuur. Het besluit getuigde volgens de rechtbank van vooringenomenheid, omdat geen hoor en wederhoor was toegepast.

B en W stellen in het raadsvoorstel dat er sprake is van “fundamentele verschillen van inzicht omtrent organisatorische verhoudingen en de wenselijke bedrijfscultuur” tussen Van der Zande enerzijds en het college en de ambtelijke top anderzijds. Deze verschillen leidden volgens het college tot een zodanige onwerkbare situatie, “dat voortzetting van het dienstverband zinloos en voor beide partijen frustrerend is.”

Volgens burgemeester A.H.A. Lensen van Emmen is na de nietigverklaring van het ontslag nog wel geprobeerd om Van der Zande weer als gemeentesecretaris aan te stellen. “Maar dit is niet gelukt”. Van der Zande stelde aan een terugkeer de voorwaarde dat een onafhankelijk bureau de hele ambtelijke top zou doorlichten. Het college voelde hier niets voor. De gemeentesecretaris kon zich onder andere niet vinden in een reorganisatie die gebaseerd was op de methode van de kwaliteitskaart - die ervan uitgaat dat een organisatie pas kan veranderen als de medewerkers een persoonlijke groei doormaken.

De methode leidde eerder bij het ministerie van VROM tot grote conflicten. Van der Zande beweert dat de financiële beheersbaarheid van de gemeente in het geding is, omdat de in zijn ogen mislukte reorganisatie de gemeente onbestuurlijk maakt. Van der Zande zegt opnieuw naar de rechter te stappen als de raad het voorstel van B en W overneemt.