MOEDERTAAL [2]

Tweetaligheid is een zegen voor een mens. Het verschijnsel is trouwens meer norm dan uitzondering in onze wereld.

Uit onderzoek blijkt dat tweetaligen een grotere geestelijk souplesse hebben omdat zij in meer talen kunnen denken. Daarmee zijn ze in staat andere culturen genuanceerder tegemoet te treden. De wereld als geheel wordt steeds twee- of meertaliger. In Europa maken we er zelfs een beleidspunt van om meertaligheid en begrip voor andere culturen te stimuleren om het ideaal van de Europese burger dichterbij te brengen.

In Nederland aanvaarden wij in grote meerderheid dat onze samenleving multi-cultureel wordt. Meertaligheid hoort daarbij. De Turk die met Wallage van mening verschilde was terecht trots op zijn taal en cultuur. Het feit dat hij Nederlands had geleerd en dat zijn vrouw dat ook zou moeten doen, hoeft daaraan niets af te doen.

    • Gerard M. Willems