Kabinet wil algemeen verbindend verklaren Cao's sterk beperken

DEN HAAG, 20 NOV. Het algemeen verbindend verklaren (AVV) van CAO's wordt, als het aan het kabinet lig, drastisch beperkt. Het kabinet heeft voorstellen hierover van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) goeddeels overgenomen. Dit is gisteravond door premier Lubbers na afloop van de ministerraad meegedeeld.

Met het AVV-systeem worden in de huidige situatie CAO's volledig aan een hele bedrijfstak opgelegd. Het kabinet gaat de sociale partners voorstellen in de toekomst CAO's slechts voor zogenoemde goede doelen algemeen verbindend te verklaren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over het terugdringen van het ziekteverzuim of het scheppen van banen voor minderheidsgroepen. Het kabinet wil echter de loonschalen in de CAO's niet meer algemeen verbindend verklaren. Dit betekent dat partijen in een bepaalde bedrijfstak die de CAO-afspraken niet hebben ondertekend - zoals nieuwe bedrijven - zich daaraan ook niet hoeven te houden.

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben in eerdere reacties al laten weten dat ze onverkort aan het huidige AVV-systeem willen vasthouden. De voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), Blankert, zei deze week nog dat minister De Vries met zijn voorstellen “zonder hard bewijs een instrument dat essentieel is voor het functioneren van de bedrijfstakken onderuit haalt”. De Vries denkt daarentegen dat het niet algemeen opleggen van de CAO-loonschalen de werkgelegenheid ten goede komt.

De twijfel die in sommige vakbonden heerst of zij het sociaal akkoord wel moeten goedkeuren dat werkgevers en werknemers deze maand op centraal niveau sloten, wordt mede gevoed door de plannen van De Vries met de CAO's. De minister heeft overigens te kennen gegeven het komend jaar nog op de oude voet met het algemeen verbindend verklaren te zullen doorgaan.

Controversieel is ook de aanwezigheid van de Amerikaanse oliemaatschappij Maxus in het Yasuni-reservaat en in het officieel beschermde woongebied van de Huaorani-indianen. Deze stam heeft zich langer dan enig ander indiaans volk in Ecuador afzijdig gehouden van de westerse cultuur. Met de komst van Maxus en het gedeeltelijke succes van orthodox-protestantse zendelingen zal het met hun zelfstandigheid gauw bekeken zijn.