DUIJVESTEIN

In 'Rentree van vernielend politicus' schreef Henk Kool op verdachtmakende wijze over ex-wethouder Adrie Duijvestein (NRC Handelsblad, 16 november).

Het is juist dat Duijvestein bij de stadsvernieuwingsopgave was geïnspireerd door de Rotterdamse wethouder Van der Ploeg en de Amsterdamse wethouder Schaefer. In beide steden ontstonden daardoor grote tekorten van enkele honderden miljoenen guldens, die uiteindelijk voor een groot deel werden afgedekt door VROM. Het ministerie begreep dat stadsvernieuwing in de negentiende-eeuwse wijken een doortastend aankoopbeleid vereiste. Toen de gemeente Den Haag tien jaar later, om de stadsvernieuwing op gang te brengen, ook aankoopbeleid moest voeren, waren VROM en andere departementen niet meer thuis. Den Haag kreeg nauwelijks steun. Dat voelt de gemeente nog steeds. De Haagse Courant suggereerde dat de Duijvestein verantwoordelijk is voor het tekort van 250 miljoen gulden, dat circa een jaar geleden werd geconstateerd. Afgezien van het feit dat hiervoor het gehele college van B en W van Den Haag verantwoordelijk is, vormt het aan Duijvestein als wethouder van stadsvernieuwing toe te schrijven deel - volgens betrouwbare bronnen - niet meer dan 13 procent van het totale tekort.

Duijvestein bracht in Den Haag ook in het kader van de stedelijke vernieuwing veel op gang. Hij vatte het plan op om het nieuwe stadhuis, het Margetheater, het Dans- en Muziektheater aan het Spui en de bibliotheek in het stadshart van Den Haag te vestigen, waardoor het latere Centrumplan Den Haag levensvatbaar is geworden. De huidige wethouder van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing Noordanus, continueerde dit beleid en het plan is onlangs door de rijksoverheid gehonoreerd met het begrip 'sleutelproject'.

Dankzij Duijvestein is een opmerkelijk gebouw in Rotterdam tot stand gekomen, ontworpen door de architect Jo Coenen. Aan het begin van het bouwproces is een budget vastgesteld voor de bouwkosten van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI). Als directeur van het NAI slaagde Duijvestein erin om via fondsenwerving dit budget met 34 procent te verhogen, en het bouwproces binnen dit budget af te ronden. Men kan kritiek hebben op een directeur die met vuur speelt en het vuur aanwakkert om een kwalitatief hoogwaardig gebouw tot stand te brengen, maar zolang het stichtingsbestuur van het NAI dit gedrag verantwoord vindt, is er niets aan de hand en is het onterecht om hem te kenschetsen als een onverantwoordelijke 'big spender'.

    • Yap Hong Seng
    • Secretaris van het Nai-Bestuur