Belangrijkste punten plan-Dehaene

Om de concurrentiepositie van het Belgische bedrijfsleven op te vijzelen zullen de lonen in 1995 en 1996 worden bevroren. Bovendien gaat de automatische prijscompensatie naar beneden doordat tabak, alcohol, benzine en diesel uit de prijsindex worden gehaald.

Centraal in het plan van premier Dehaene staat de strijd voor banen en de bestrijding van de werkloosheid. Hij zet in op verlaging van de arbeidskosten door het werkgeversaandeel in de sociale premies voor de laagste lonen fors te verlagen. De 'patronale' bijdrage voor het minimumloon wordt bijna gehalveerd. Verlaging van de werkgeverspremies dient ook als lokkertje om ondernemers en vakbonden er toe aan te zetten per bedrijf plannen op te stellen voor arbeidsherverdeling.

De verlaging van de werkgeverspremies (met ongeveer 1,65 miljard gulden) betekent minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Het liefst had Dehaene gezien dat die inkomstenderving wordt gecompenseerd door Europese heffingen op energie en vermogens. Maar voorstellen om de financieringsbasis van de sociale zekerheid zo te verbreden, stuiten op weerstand binnen de Europese Unie. Daarom heeft Dehaene besloten tot verhoging van indirecte belastingen. Het BTW-tarief gaat van 19,5 naar 20,5 procent en ook de accijnzen op brandstof en alcohol stijgen.

Om het huidige stelsel van sociale zekerheid levensvatbaar te houden, moet tegen 1996 een voorspeld tekort van 110 miljard frank (ruim 6 miljard gulden) zijn weggewerkt. Ongeveer driekwart daarvan wordt gevonden door besparingen in de uitgaven. Zo wordt getracht de uitgavengroei in de gezondheidszorg tot maximaal 1,5 procent per jaar te beperken. Hogere pensioenen worden afgetopt.

Om het resterende gat in de sociale zekerheid te dichten zullen roerende en onroerende vermogens extra worden belast. De voorheffing op rente-inkomsten wordt verhoogd van 10 tot 13 procent. Tweede woningen worden belast. Vennootschappen die zijn opgericht om belasting op vastgoed te ontwijken, worden fiscaal aangepakt. Om beleggingen in risicokapitaal aan te moedigen, gaat de bronbelasting op dividenden terug van 25 naar 13 procent.