Lubbers roept op tot haast bij asieldebat

DEN HAAG, 17 NOV. Premier Lubbers dringt bij de Eerste Kamer aan op spoed bij de behandeling van de Vreemdelingenwet. Lubbers noemde spoedige behandeling een van de maatregelen die verscherping van het asieldebat kan voorkomen.

Gisteren maakten diverse fracties zich zorgen over de verscherpte toon in het asieldebat. De toon die zou moeten worden aangeslagen, is de toon van de Troonrede, antwoordde Lubbers vanmorgen in de Eerste Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen. Het zou goed zijn als die toon meer zou doordringen in de politiek en de maatschappij.

Lubbers citeerde vanmorgen uitvoering de Troonrede die op Prinsjesdag door koningin Beatrix is voorgelezen. Daaronder waren ook citaten over de noodzaak om onduidelijkheid voor asielzoekers tegen te gaan die ontstaat door vertraagde wetgeving. Lubbers noemde een heel rijtje wetgevingsvoorstellen dat door de Eerste Kamer behandeld moet worden. Hij vroeg bij de Eerste Kamer vooral aandacht voor behandeling van de Vreemdelingenwet.

Senator W. de Boer (Groen Links) noemde dit antwoord “niet genoeg.” Hij zei: “In de stadswijken heeft men de Troonrede niet op het bureau liggen. Daar gaat het meer om de toon die bewindslieden aanslaan.” Hij refereerde aan minister d'Ancona (WVC) die, zo zei De Boer “de handen ten hemel hief” en het asielvraagstuk “een feitelijk onoplosbaar probleem” noemde. Lubbers corrigeerde deze uitspraak vanmorgen door het asielvraagstuk “best behapbaar” te noemen, “waarbij ieder wel zijn deel moet doen”, doelend op de behandeling van de Vreemdelingenwet.

Fractievoorzitter A. Kaland (CDA) had gisteren voor de laatste maal een waarschuwing laten horen over de toegenomen macht van de ambtenaren, de krachteloosheid van de Tweede Kamer, en “het naar monisme neigende staatsbestel”. Kaland, die al enige tijd ziek is, begon zijn betoog met de mededeling dat hij een ziekenhuisopname onderbrak voor de Algemene Beschouwingen en dat hij niet in staat zou zijn het antwoord van de regering te beluisteren omdat hij vandaag wordt geopereerd. Aan het slot van zijn redevoering die alle kenmerken had van een politiek testament, werd de stilte van de senaat doorbroken door applaus.

Lubbers wees er vanmorgen op dat het aantal rijksambtenaren en regels van het rijk juist aan het afnemen is door decentralisatie. Dat de Tweede Kamer teveel gebonden is aan het regeerakkoord noemde de premier “een verkeerde waarneming van de heer Kaland. Er heerst in de Tweede Kamer een eigenzinnigheid die lijkt op die van u”, zei hij tot de senatoren.

Lubbers relativeerde Kalands bezwaar dat politiek leiders in het kabinet zitten waardoor de macht te veel in die richting verschuift. Tot hilariteit van de senatoren zei Lubbers: “Ik heb nooit de heer Kaland in mijn richting horen zeggen: daar zit een leider”. Tussen Kaland en Lubbers heeft het de laatste jaren, politiek gezien, nooit erg geboterd.

Daarnaast wees Lubbers op pleidooien van onder meer CDA-fractievoorzitter Brinkman en de commissie-Van Thijn tot meer dualisme op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ook voorstellen om wethouders van buiten de gemeenteraad te recruteren dragen bij tot dat dualisme, aldus Lubbers. “Ik bestrijd dus de gedachtengang dat er alleen maar een tendens is van monisme”.