Kamer: begroting voor Betuwelijn is nog te vaag

DEN HAAG, 17 NOV. De Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat vindt de financiële onderbouwing van de Betuwespoorlijn en de voorgestelde aanpassingen op onderdelen van het tracé onvoldoende.

Minister Maij-Weggen zal de commissie nog deze week aanvullende informatie moeten verschaffen over de kosten van de kabinetsplannen voor bovengrondse aanleg. Het betreft vooral de diverse alternatieven waarop lokale en provinciale besturen en een groot aantal actiegroepen hebben aangedrongen en die de Kamerleden nader willen bestuderen.

De commissie heeft besloten na een eerste discussie, volgende week maandag, op 6 december een tweede vergadering te houden over de aanleg van de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Dan zullen vooral de financiële consequenties aan de orde komen.

PvdA-woordvoerder F. Castricum, tevens vice-voorzitter van de commissie, meent dat een tweede ronde vlak voor de kerstvakantie de besluitvorming niet ernstig in gevaar hoeft te brengen. De beslissing de lijn aan te leggen zou volgens hem toch al niet volgende week maandag worden genomen. “Of de Betuwelijn er inderdaad komt, dat besluit valt pas bij de eindstemming over de planologische kernbeslissing. En daar gaan weken overheen, omdat alle wijzigingen die de Kamer wenst aan te brengen in het kabinet moeten worden besproken en vervolgens door het ministerie al of niet worden verwerkt in de plannen. Bovendien is het waarschijnlijk dat over de voorstellen die de minister niet wil overnemen opnieuw discussie ontstaat. Een definitief besluit zal dus nog even op zich laten wachten”, aldus Castricum.

Het Kamerlid van de PvdA zal als woordvoerder van de kleinste regeringspartij vooral de financiële gevolgen van het kabinetsbesluit onderzoeken. “Over de financiën en de exploitaite zijn nog wat vragen te stellen. Maar we moeten niet denken dat àls de Betuwelijn er komt en de eerste trein er over heen gaat, alle vragen zullen zijn beantwoord.”

Een voorstel van het Kamerlid J.D.Blaauw (VVD) de discussie uit te stellen tot na de verkiezingen werd gisteren door de commissie verworpen.