Frankrijk lost interventie-schuld af in ecu's

AMSTERDAM, 17 NOV. De Nederlandse geldmarkt stond in de verslagweek in het teken van twee gebeurtenissen. Ten eerste loste de Franse centrale bank een deel van de interventie-schuld af, ten tweede had de verkoop door de staat van een pakket aandelen ING plaats.

De schuld van de Fransen was ontstaan tijdens de jongste EMS-crisis (in de laatste week van juli van dit jaar), toen DNB en de Bundesbank massaal Franse francs kochten om deze munt te steunen. Naar verluidt zouden DNB en de Bundesbank voor circa 70 miljard gulden aan francs hebben gekocht. Ondanks de massale steunoperatie mislukte de actie en werd in het weekeinde van 2 augustus besloten tot oprekking van de bandbreedtes. De francs die DNB in bezit had gekregen, werden in ruil voor een schuldbekentenis door de Franse centrale bank overgenomen. De EMS-regels schrijven voor dat deze schulden binnen 9 maanden dienen te worden terugbetaald. In het algemeen worden dergelijke schulden voor een deel in ecu's en voor een deel in dollars afgerekend. Uit de weekstaat blijkt dat het deel dat in ecu's is afgerekend 4,9 miljard gulden bedraagt (toeneming van de actief-post 'ecu's'). Frankrijk heeft daarbij gebruik gemaakt van haar ecu-reserve bij het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking (EFMS), waarbij een deel van de goudreserve als onderpand heeft gediend. De omvang van het dollar-deel is niet uit de weekstaat af te leiden, omdat deze transactie zich binnen de post 'vorderingen goud/deviezen' voltrekt. Naar alle waarschijnlijkheid zal het dollar-deel kleiner zijn dan het ecu-deel, daar de Fransen in de periode na 2 augustus hun deviezenvoorraad nauwelijks hebben aangezuiverd. Mogelijk speelde daarbij de angst voor een verdere verzwakking van de franc een rol, omdat aankoop van deviezen automatisch verkoop van francs betekend. Overigens heeft Frankrijk na deze transactie nog niet de gehele schuld afbetaald.

De verkoop van aandelen ING (tussen 1,5 en 2 miljard gulden) is niet direct te distilleren uit de weekstaat. In plaats van een toeneming van de post 'schatkist' uit hoofde van deze transactie , was juist sprake van een forse daling met 5,9 miljard gulden. Deze daling hing onder meer samen met een forse aflossingsverplichting (5 miljard gulden) van het Rijk. Omdat de schatkist goed gevuld was, resulteerde maandag nog altijd een positief saldo van 6,3 miljard gulden. In de komende week slinkt dit saldo door onder meer salarisbetalingen.

De Nederlandse geldmarktrente is in de verslagweek verder gedaald. Moest een week geleden voor driemaands interbancaire deposito's 6,10 procent worden betaald, vanochtend bedroeg dit tarief 5,90 procent. De impuls tot rentedaling kwam vanuit Frankfurt, waar de Bundesbank gisteren het Repo-tarief op 6,29 procent vaststelde, dat wil zeggen 9 basispunten lager dan een week geleden. Mede door de aanhoudende kracht van de gulden, was DNB in staat het beleningstarief met 10 basispunten te verlagen tot 6,0 procent. Overigens duidt deze verlaging van de Repo-rente in Duitsland niet noodzakelijk op een spoedige verlaging van de officiële tarieven aldaar, onder meer omdat het Duitse disconto (5,75 pct) ruim onder het huidige Repo-tarief ligt. Onze verwachting is daarom dat de reguliere Bundesbank-vergadering van morgen geen nieuws zal brengen.

Bron: Economisch Bureau ING Bank