CDA doorbreekt unanimiteit in Commissie-Buurmeijer

DEN HAAG, 17 NOV. De eenheid in de Commissie-Buurmeijer is doorbroken. De twee CDA-leden daarin hebben laten weten dat zij de aanbevelingen van de parlementaire-enquêtecommissie over wijziging van de WAO volgende week niet meer zullen steunen.

Zij kiezen voor het standpunt van de CDA-fractie. Alle fracties zijn in de Commissie-Buurmeijer vertegenwoordigd en haar aanbevelingen waren unaniem gedaan. Het Kamerlid Wolters wees er vanmiddag op dat de CDA-fractie al geruime tijd voorstander is van het opbouwsysteem dat in de nieuwe WAO voor nieuwe arbeidsongeschikten al is ingevoerd. De hoogte en de duur van de uitkering zijn daarin afhankelijk van het aantal jaren dat de WAO'er heeft gewerkt. Wat het CDA betreft gaat dit ook gelden voor WAO'ers die nog onder de oude regeling vallen. De Commissie-Buurmeijer had dit opbouwsysteem verlaten en wil de WAO beperken tot werknemers die door hun handicap niet meer dan eenderde van hun vroegere (verzekerde) loon kunnen verdienen.

De PvdA-fractie is het zowel met de Commissie-Buurmeijer als met het CDA oneens. Kamerlid Leijnse noemde het vanmiddag “bestuurlijk onverantwoord” om de nieuwe wet, die pas sinds 1 augustus in de praktijk wordt gebracht, nu al weer te doorkruisen met nieuwe, ingrijpende voorstellen.

De Tweede Kamer is vandaag begonnen aan het debat met de parlementaire-enquêtecommissie over het rapport dat zij heeft gemaakt over de uitvoering van de sociale verzekeringen. Het debat bevestigde dat over deze uitvoering, maar ook over de inhoud van sociale wetten forse verschillen van mening bestaan tussen de grote partijen en dat er voor veel aanbevelingen van de Commissie-Buurmeijer geen meerderheid in de Kamer te vinden is. Behalve voor de WAO geldt dat ook voor de aanbevelingen over de Ziektewet. Dat de regels voor WW scherper moeten worden, ondervindt wel ruime steun in de Kamer. Maar terwijl de PvdA het voorstel van de commissie steunt om de uitvoering hiervan (geleidelijk) over te dragen naar de regionale arbeidsbureaus - die ook moeten zorgen dat een werkloze weer aan het werk komt - vindt het CDA dat deze taak voorlopig bij de bedrijfsverenigingen moet blijven.

VVD, D66 en Groen Links maakten duidelijk dat wat hen betreft werkgevers- en werknemersorganisaties geen rol meer moeten spelen bij de uitvoering van de sociale verzekeringen. Zelfstandige bestuursorganen onder onafhankelijk toezicht moeten dit in handen nemen, aldus deze partijen, die het op dit punt vrijwel met de Commissie-Buurmeijer eens zijn. CDA en PvdA denken daar anders over, maar onderling ook verschillend. Alle fracties kiezen voor uitvoering op regionaal niveau. De PvdA staat daarbij het model voor waarbij op centraal niveau de coördinatie wordt gevoerd door een orgaan waarin zowel de overheid, de werkgevers als de werknemers zitting hebben. Hetzelfde model wil de PvdA voor de regionale besturen. Het CDA vindt dat de werknemersverzekeringen zoveel mogelijk moeten worden overgeheveld naar de sociale partners.