Een geval van verstrengeling

Behalve Rottenberg waren er immers nog veertien anderen die over de kandidatenlijst mee wikten. Ze moesten een einde maken aan de verstrengeling van ambtenarij en belangengroepen met de politiek; er moesten heuse burgers voor het parlement worden geselecteerd: stadsactivisten en huisartsen bijvoorbeeld.

In zekere opzichten vormde de commissie zelf echter een mooi voorbeeld van die verstrengeling. In de commissie-Patijn zat onder anderen D. Mulock Houwer, directeur-generaal op het departement van sociale zaken. Zij was een van de vijftien leden die een oordeel moesten vellen over de politiek zeer gevoelige kwestie of J. Wallage, nota bene haar politieke baas op het departement, een hoge plaats op de lijst zou krijgen, hetgeen hij kreeg (nummer 2). De wereld stond op z'n kop, de rollen van master en voice waren even omgedraaid.

Ook de relatie van commissielid K. de Vries met Wallage verdient nadere belichting. K. de Vries is, behalve oud-Kamerlid voor de PvdA, ook hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze belangenvereniging sloot enige tijd geleden een zeer belangrijk akkoord met Wallage over de uitvoering van de bijstandswet. Het is juist dit onderwerp waarmee de nummer twee van de kandidatenlijst moet bewijzen of hij de hervorming van de sociale zekerheid aankan, de ultieme stage voor een leidende positie in de partij.

Maar De Vries zelf is ook niet zonder politieke ambities. Die indruk wekken althans de columns die de VNG-man in de Staatscourant schrijft. Zijn bijdragen gaan lang niet altijd over VNG-onderwerpen zoals regio-vorming of bestuurlijke decentralisatie. Onlangs wijdde hij nog een column aan de asielproblematiek. Hij riep kabinet en bestuurders op snel een einde te maken aan wat hij noemde “het gejeremieer” en klare wijn te schenken over de vraag of Nederland nu vol zit of niet. Het is een vraag waarmee bijvoorbeeld ook ministers van binnenlandse zaken en sociale zaken in een toekomstig kabinet weer te maken krijgen. De Vries is genoemd voor de eerste functie, voor het geval de PvdA terugkeert in het kabinet, en Wallage voor de tweede. (KV)

    • Kees Versteegh