Adviezen van de Commissie

De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Buurmeijer zijn:

De Ziektewet wordt afgeschaft. Werkgevers moeten zieke werknemers 78 weken het minimumloon doorbetalen. Zij kunnen zich daartegen particulier verzekeren.

Een WAO-uitkering wordt alleen gegeven als een werknemer voor ten minste twee derde is afgekeurd. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen geen uitkering en blijven in dienst van het bedrijf. Een eventueel ontslag kunnen ze bij de rechter aanvechten. Bij psychische klachten wordt de WAO-uitkering slechts één jaar verstrekt, daarna moet de werknemer opnieuw worden gekeurd.

In de WAO wordt een verhaalsplicht ingevoerd die het mogelijk maakt de schade van arbeidsongeschiktheid te verhalen op de schuldige, zowel bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, als wanneer een werkgever op het gebied van veiligheid nalatig is geweest. De bonus/malusregeling die ervoor zorgt dat een werkgever een boete krijgt als een werknemer arbeidsongeschikt worden en een premie als hij een arbeidsongeschikte in dienst neemt, wordt afgeschaft.

De uitvoering van de WW wordt overgedragen naar de arbeidsbureaus. De uitvoering van andere werknemersverzekeringen gaat naar zelfstandige bestuursorganen, waarin geen plaats is voor de sociale partners en dus ook niet voor bedrijfsverenigingen.

De Sociale Verzekeringsraad (waarin sociale partners het nu grotendeels voor het zeggen hebben) maakt plaats voor een geheel onafhankelijke Sociale Verzekeringskamer die toezicht houdt op de uitvoering en bovendien de premies vaststelt.

De heffing van de premies wordt overgedragen aan de belastingdienst.

Het algemeen-verbindend verklaren van CAO's wordt beperkt en geldt niet meer voor afspraken over ziekte-uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De Toeslagenwet, die elke werkloze of arbeidsongeschikte van een uitkering op minimumniveau verzekert, wordt afgeschaft. Dit wordt een onderdeel van de Bijstandswet, met als gevolg dat deze werknemers eerst hun eigen vermogen (zoals een eigen huis) moeten aanspreken.