Voedseltekort verschuift van Azië naar Afrika

ROTTERDAM, 13 NOV. De voedselvoorziening van de bevolking van Afrika zal de komende jaren een aanzienlijke verslechtering ondergaan. De verwachting is dat het aantal ondervoede Afrikanen zal oplopen van het huidige aantal van 180 miljoen tot 300 miljoen in 2010. Eénderde van de Afrikaanse bevolking zal dan ondervoed zijn.

Dat voorspelt een studie van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw, die vandaag in Rome is uitgebracht. Het rapport 'Landbouw: naar 2010' voorziet een verschuiving van de ernstigste voedselproblemen van Zuidoost-Azië naar de landen ten zuiden van de Sahara. In Zuidoost-Azië is een duidelijke verbetering van de voedselvoorziening zichtbaar.

Mondiaal gezien zal de voedselproduktie dankzij de toenemende produktiviteit van de landbouw de groei van de wereldbevolking kunnen voorblijven, zeker als de huidige aanwas van de wereldbevolking (1,9 procent per jaar) zoals de verwachting is in 2010 zal zijn geslonken tot 1,4 procent per jaar. In principe zal per persoon dus steeds meer voedsel geproduceerd worden. Het totaal aantal ondervoeden op de wereld zal met 19 procent afnemen van 800 tot 650 miljoen.

Op dit moment ligt de voedselproduktie, per hoofd van de wereldbevolking, 18 procent hoger dan 30 jaar geleden. Dat maakt duidelijk dat verbetering van de wereldvoedselvoorziening vooral een kwestie is van koopkracht en distributie. Als de totale voedselproduktie van de wereld doelmatig kon worden gedistribueerd zou er zelfs sprake zijn van een voedseloverschot. Het zijn veel eerder oorlogen en politieke spanningen en daarmee samenhangende vluchtelingenproblemen die een goede voedselvoorziening verhinderen dan klimatologische rampen als droogtes of overstromingen.

Eerder dit jaar wees de FAO op de ernstige lange-termijn problemen die de wereldvoedselvoorziening bedreigen. De kwaliteit van de landbouwgrond zou in grote delen van de wereld zo snel achteruitgaan dat het huidige wereldvoedseloverschot in 2025 zou zijn omgeslagen in een voedseltekort. Tegen die tijd kon, volgens bodemdeskundigen, als gevolg van te intensief bodemgebruik, erosie en verzilting een areaal ter grootte van Alaska voor landbouw verloren zijn vergaan. Het zojuist verschenen rapport voorziet juist een toename van het landbouwareaal in de ontwikkelingslanden tot aan 2010 van ongeveer 12 procent. Het is zaak erop toe te zien dat daarbij natuur en milieu niet tezeer worden aangetast, aldus de FAO.