Asielzoekers toch inzet verkiezingen

PAG.7 ASIELZOEKERS

DEN HAAG, 13 NOV. De toelating en opvang van asielzoekers in Nederland kost dit jaar ten minste 1,2 miljard gulden. Het vreemdelingenbeleid wordt wel degelijk inzet van de komende verkiezingen, zo hebben woordvoerders van de grootste fracties in de Tweede Kamer verklaard. Twee jaar geleden spraken de verschillende partijen nog af dit gevoelige onderwerp niet electoraal uit te buiten.

Uit gegevens van afzonderlijke ministeries blijkt dat de rijksoverheid geen duidelijk beeld heeft van de totale kosten van het asielbeleid. Volgens bronnen bij het ministerie van justitie werkt het kabinet het cijfer welbewust weg om het draagvlak voor het opvangbeleid niet aan te tasten. Premier Lubbers heeft zich gisteren aangesloten bij minister Kok van financiën die tegen een belastingverhoging is om de kosten van het asielbeleid te dekken.

De Eerste Kamer vindt dat in de nieuwe Vreemdelingenwet asielzoekers het recht moeten blijven behouden in beroep te gaan tegen een besluit tot uitwijzing. Premier Lubbers en staatssecretaris Kosto (justitie) zijn, zo lieten zij gisteren weten, vooralsnog niet van plan daar gehoor aan te geven.

Het draagvlak is de grootste zorg van de politieke partijen in de Kamer. Zij vrezen dat het draagvlak kleiner wordt naarmate de omvang van de migratie toeneemt. De VVD'er Wiebenga meent dat “dit vraagstuk zeker ook bij de komende verkiezingen aan de orde moet komen”. Zijn collega Krajenbrink (CDA) meent dat de “vraagstukken van integratie en immigratie gewoon politieke vraagstukken zijn waar we niet voor mogen weglopen”. PvdA-woordvoerder Van Traa is het daarmee eens. “Maar het is levensgevaarlijk om zoals VVD-leider Bolkestein te zeggen: stem op mij, dan zorg ik ervoor dat Wassenaar en Bloemendaal gevrijwaard blijven van alle problemen.”

De uitgaven voor de opvang van asielzoekers kunnen nog fors oplopen omdat het aantal asielzoekers dit jaar de verwachtingen ver overtreft. Het kabinet ging begin dit jaar nog uit van 25.000, het worden er zo'n 40.000. Tegenover de uitgaven staan miljoeneninkomsten voor het bedrijfsleven (schoonmaakbranche, beveiliging, voeding) en enkele duizenden banen.

Het ministerie van WVC heeft de grootste uitgavenpost: dit jaar 775 miljoen gulden. Op het ministerie van onderwijs is er geen inzicht in de kosten van onderwijs aan asielzoekers, maar Onderwijs kan jaarlijks wel honderd miljoen gulden bij Ontwikkelingssamenwerking declareren. Binnenlandse Zaken meldt dat 390 politieagenten aan asielzoekers gerelateerd werk doen, veelal in de administratieve sfeer. Omgerekend kost dat 34,5 miljoen gulden per jaar.

Justitie is niet in staat op korte termijn een schatting van de kosten te geven die verband houden met asielzoekers. Voor Vreemdelingenzaken, een post die niet alleen betrekking heeft op asielzoekers, staat volgend jaar bijna 109 miljoen gulden op de begroting. Sociale Zaken geeft aan bijstand en kinderbijslag voor asielzoekers dit jaar tussen de 250 en 300 miljoen gulden uit. VROM verstrekt asielzoekers die in Nederland mogen blijven een onbekend bedrag aan huursubsidie.