Provinciebestuur Brabant wil betere mestcijfers

DEN BOSCH, 12 NOV. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij minister Bukman (landbouw) opnieuw aangedrongen op betere cijfers over de produktie en de afzet van mest.

Uit een recent onderzoek, dat werd uitgevoerd door een extern adviesbureau, is gebleken dat tussen de produktie van mest en de afzet via de officiële kanalen een verschil bestaat van 1,4 miljoen ton. Volgens de provincie en het landbouwbedrijfsleven is niet duidelijk waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. Het vermoeden bestaat dat de cijfers van het aantal dieren en van het grondgebruik niet betrouwbaar zijn. Gedeputeerde staten willen dat Bukman een goede analyse maakt van de verwachte mestproduktie tot 1996. “Wanneer de mestafzet werkelijk stagneert nemen de overschotten toe. Het college van GS maakt zich in dit verband ernstig zorgen over de onnodig trage totstandkoming van nieuwe mestverwerkende fabrieken”, aldus de woordvoerder. Gedeputeerde staten willen dat deze kwestie in het reguliere overleg tussen het rijk en de provincies op korte termijn aan de orde wordt gesteld.