Voorstel convenant binnenvaart oogst scherpe kritiek

DEN HAAG, 11 NOV. Prof.dr. W. Albeda heeft gisteren voorstellen voor een convenant gepresenteerd dat een eind moet maken aan het conflict dat deze zomer uitbrak in de binnenvaart. Het convenant biedt schippers en verladers een wettelijke regeling voor het vervoer van vracht naar België en Frankrijk.

De voorstellen van bemiddelaar Albeda hebben onmiddellijk tot scherpe kritiek van de betrokken partijen geleid. Volgens directeur H. Plasse van de verladersorganisatie EVO is het convenant op “bepaalde punten onzorgvuldig en ontbreekt iedere financiële onderbouwing”. Schipper L.A. de Waal van de Algemene Schippers Vereniging heeft kritiek geuit op de voorgestelde duur van een wettelijke regeling.

In het convenant stelt ex-minister van sociale zaken Albeda een wettelijke regeling voor de duur van zes jaar voor. De bemiddelaar verwacht dat na deze periode een Europese regeling voor de binnenvaart ontstaat. De binnenschippers twijfelen hieraan en eisen wetgeving voor onbeperkte tijd.

Ook keren de verladers zich tegen het Albeda's voorstel om lading terug te brengen naar de schippersbeurs. Steeds meer verladers bieden hun vracht voor België en Frankrijk (de zogenaamde Noord-Zuid route) buiten de beurs tegen lagere prijzen aan. Dit was voor een aantal schippers aanleiding om afgelopen zomer het werk neer te leggen.

Op hun beurt verzetten de schippers zich tegen een verlaging van de vastgestelde minimumprijs op de beurs. Albeda heeft voorgesteld elk jaar een marge van 10 procent toe te laten. Na zes jaar kunnen de huidige bodemprijzen dus gezakt zijn met 40 procent. Actieleider G. Veuger is hierover ontevreden. “Als dat betekent dat we voor niets moeten varen, is dat geen goede ontwikkeling.”

Albeda benadrukte gisteravond dat het convenant slechts een voorlopige versie is. Binnenschippers, verladers en de overheid kunnen tot 19 november wijzigingen indienen en alternatieven aandragen. Op 26 november hoopt Albeda tot een definitieve oplossing te komen.

De bemiddelaar meent dat het conflict in de binnenvaart meer behelst dan afspraken over welke ladingen op de schippersbeurs worden aangeboden. “Het gaat om de herstructurering van een voor Nederland uiterst belangrijke bedrijfstak, die zich in een crisis bevindt en waar overcapaciteit heerst.”

In het convenant zegt Albeda de overcapaciteit te willen bestrijden, onder meer door de sloopuitkering voor binnenschepen te verhogen. De bemiddelaar wilde gisteren niet ingaan op de vraag hoeveel schepen zouden moeten verdwijnen. Wel zei hij dat schippers die noodgedwongen hun werk opgeven een financiële ondersteuning - “flankerend beleid” - moeten krijgen. Onduidelijk is hoeveel geld overheid en bedrijfsleven hiervoor op tafel willen leggen. “Als de overheid te weinig geld geeft, komt er geen flankerend beleid en valt het hele convenant in duigen”, aldus directeur Plasse van de EVO.