SER unaniem voorstander ontkoppeling

DEN HAAG, 11 NOV. De Sociaal-Economische Raad (SER) is unaniem van mening dat het minimumloon en de sociale uitkeringen volgend jaar niet omhoog moeten.

Ook de vertegenwoordigers van de vakcentrales huldigen dit standpunt, zo blijkt uit een voorlopig advies van een SER-commissie waarin FNV, CNV en MHP met zes leden waren vertegenwoordigd.

De SER deelt dus de opvatting van het kabinet dat de uitkeringen en het minimumloon volgend jaar niet aan de loonontwikkeling moeten worden gekoppeld. Het kabinet is verplicht hierover advies aan de raad te vragen. Volgens de wet mag het kabinet tot ontkoppeling overgaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De SER-commissie, die onder voorzitterschap stond van het Kroonlid A.J. Kolnaar, stelt vast dat in 1994 niet alleen ontkoppeld kàn worden, maar ook dat het móét gebeuren. De sterke stijging van de arbeidsinkomensquote (het aandeel van de lonen in het totaal verdiende inkomen) gedurende de afgelopen jaren en de “uiterst zorgelijke situatie” op de arbeidsmarkt zijn daar volgens de commissie aanleiding toe.

Ook een reden voor ontkoppeling is dat tegenover 100 werkenden in 1994 85,8 niet-werkenden staan. Dat zijn 1,9 procentpunt meer niet-werkenden dan dit jaar. Weliswaar dalen de uitgaven volgend jaar in de sociale zekerheid, maar dat is volgens de commissie goeddeels te danken aan statische en incidentele factoren. Bovendien moeten daarvoor nog maatregelen worden getroffen die wel zijn aangekondigd, maar nog niet gerealiseerd.

De SER-commissie verwacht dat de bevriezing van de lonen en de uitkeringen, in combinatie met lastenverlichting waarvoor het kabinet zorgt, enig tegenwicht kan bieden aan de stijging van de werkloosheid. De lastenverlichting zorgt er bovendien voor dat de achteruitgang in koopkracht voor de laagstbetaalden enigszins wordt gecompenseerd.

De commissie heeft ook ingestemd met het besluit van het kabinet het arbeidskostenforfait te verhogen, waardoor mensen met een baan een hoger bedrag aan beroepskosten van hun inkomstenbelasting mogen aftrekken.