Kamer gaat akkoord met bezuinigingen in zorgsector

ROTTERDAM, 11 NOV. De Tweede Kamer gaat akkoord met de verlaging van de tarieven die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) voorstelt voor fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, medisch specialisten, (psychiatrische) ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Zij sluit niet uit dat later dit jaar sommige tarieven verder omlaag moeten om prioriteiten in de gezondheidszorg te kunnen financieren. Dat kan gebeuren als de Kamer eind november het Financieel Overzicht Zorg, de begroting voor de zorgsector, bespreekt.

Dit bleek gisteren tijdens het overleg dat Simons met de Kamer voerde. De staatssecretaris had het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg gevraagd de tarieven aan te passen. Die verlaging is nodig om de groei van de uitgaven voor gezondheidszorg af te remmen. Uitgangspunt daarbij is dat de overschrijdingen van het budget door de betreffende sectoren worden gecompenseerd.

Simons erkende dat het sleutelen aan tarieven daarvoor in feite een oneigenlijke methode is, want het gaat erom het volume in de zorgverlening te beperken. “Over een ander instrument beschik ik op dit moment niet. Maar ik ga ervan uit dat door aan de tarieven te sleutelen het veld zelf op een gegeven moment het volume gaat beperken”, aldus Simons. Hij zei er de voorkeur aan te geven als zorgaanbieders en verzekeraars zelf onderling afspraken maken en maatregelen nemen tot beheersing van de uitgaven.

De vier grote partijen drongen er bij de staatssecretaris op aan om in elk geval de tariefsverlaging bij de medisch specialisten per 1 april 1994 naar specialisme te differentiëren. Zij zetten echter vraagtekens bij de verwachting van de staatssecretaris dat betrokken partijen bijtijds de daarvoor benodigde informatie zullen leveren. Volgens Simons zal, als vertraging dreigt, niet worden geschroomd om met artikel 30 van de Wet Tarieven Gezondheidszorg in de hand de informatie op te eisen.

De staatssecretaris kondigde aan in elk geval voor de orthodontisten komend jaar het budget fors te willen verlagen. Dat is nodig om druk te houden op het nu al vele jaren slepende overleg over een structurele verandering van de tariefsopbouw. De 238 praktizerende orthodontisten declareerden in 1992 minimaal 250 miljoen gulden. Simons wil dat in 1994 aan ortodontie zestig miljoen gulden minder wordt uitgegeven.