De pijn wordt verdeeld bij de specialisten

DEN HAAG, 11 NOV. Een groot deel van de medisch specialisten kan gerust zijn. Hun tarieven gaan per 1 april volgend jaar mogelijk minder omlaag dan zij aanvankelijk vreesden. Bijna terloops heeft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gisteren in de Tweede Kamer toegezegd dat hij inderdaad niet alle specialisten evenveel wil laten inleveren maar dat hij de kortingen per specialisme wil laten verschillen.

Voorwaarde is wel dat alle specialisten op korte termijn inzicht geven in hun omzet. Een aantal specialismen heeft in het verleden steeds geweigerd cijfers te verstrekken. Simons kondigde gisteren in de Kamer aan desnoods gebruik te maken van artikel 30 in de Wet Tarieven Gezondheidszorg om de benodigde informatie bijtijds op tafel te krijgen.

Steeds minder gaat hierdoor de strijd om de tarieven tussen Simons en de specialisten en steeds meer tussen de specialisten onderling. Her en der wordt er al openlijk gesproken over acties die kunnen leiden tot ontbinding van de Landelijke Specialistenvereniging.

Het felste verzet tegen de tariefsverlaging wordt gevoerd onder de chirurgen. Een groot deel van hen eist dat Simons voor 1 december zijn tariefsmaatregel intrekt. Zo niet, dan zou de scalpel zonder meer moeten worden neergelegd. Zelfs geen zondagsdiensten worden er dan meer gedraaid en ook spoedgevallen blijven onbehandeld, zo hebben ze te verstaan gegeven.

De chirurgen zijn echter ook verdeeld. Een gematigder deel keert zich weliswaar tegen de tariefskorting, die naar hun oordeel door collegae van andere specialismen over de medisch specialisten is afgeroepen, maar leggen zich neer bij de uitspraak van het parlement en werken intussen aan oplossingen die herhaling van de problemen moeten voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van een andere honoreringsstructuur. Bovendien gaat de gekozen actievorm hen veel te ver: voor hen, en met hen voor veel collegae uit andere disciplines, mag de patiënt niet het slachtoffer worden van een verschil van mening met de staatsecretaris.

De aankondiging van Simons, gisteren in de Tweede Kamer, lijkt de druk even van de ketel te halen, want als hij de tariefskorting in 1994 inderdaad naar specialisme differentieert, zou deze voor de chirurgen (en voor een groot aantal andere specialismen zoals kindergeneeskunde) aanzienlijk gunstiger kunnen uitpakken dan op dit moment. Een dreigende scheuring van deze en andere wetenschappelijke verenigingen kan daarmee worden voorkomen. Zij lost, althans voorlopig, ook een ander probleem op, in dit geval voor de Landelijke Specialisten Vereniging. Op een ledenvergadering, eind september, is het net aangetreden bestuur opgedragen ervoor te zorgen dat alle wetenschappelijke verenigingen voor 1 december door accountants goedgekeurde omzetcijfers van de afgelopen jaren produceren. Een aantal verenigingen had dat al eerder gedaan - en volgens die opgaven zou blijken dat deze specialismen in elk geval niet de forse overschrijdingen van het budget in 1991 en 1992 hebben veroorzaakt. Maar er zijn ook specialismen die, ondanks eerdere besluiten van de ledenvergadering, zo'n opgave nooit hebben geleverd. De vingers van veel specialisten priemen dan in de richting van de verenigingen waar niet alleen de 'groot-verdieners' maar ook de forse overschrijders van het budget worden vermoed, zoals de radiologen en micro-biologen. De cijfers van de verschillende specialismen heeft de LSV nodig om bij het Centraal Orgaan Tarieven Geozndheidszorg met succes een differentiatie van de tariefsverlaging te kunnen bepleiten.

Komen die cijfers er niet dan, zo luidt het dreigement bij veel specialismen en wederom het luidst bij de chirurgen, moeten de wetenschappelijke verenigingen uit de LSV stappen. De vertrekkende verenigingen zouden dan samen maar los van de bestaande specialistenbonden verder willen gaan. Dat zou dan in feite het einde van de LSV betekenen.

Het zou ook een eind maken aan de laatste vorm van georganiseerde solidariteit onder de medisch specialisten, die daarvan zeker op de langere termijn zelf de dupe zouden worden. Door zijn uitspraak, waar de Kamer gisteren ook nadrukkelijk om vroeg, heeft Simons misschien wat druk van de ketel gehaald en daarmee zijn oppositie gered.

    • Quirien van Koolwijk