Meer belastingvoordeel voor mensen met baan

DEN HAAG, 9 NOV. Het arbeidskostenforfait, het bedrag waarover mensen met een baan geen belasting hoeven te betalen, wordt volgend jaar verhoogd van vijf tot acht procent. De stijging mag maximaal 465 gulden bedragen. Dat schrijft staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet komt met deze technische aanpassing tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer. In de Miljoenennota 1994 stelt het kabinet voor om het forfait te verhogen van vijf naar zes procent met een maximum van vijfhonderd gulden. Dit zou betekenen dat deze aftrekpost voor beroepskosten maximaal 2100 gulden zou gaan bedragen.

Tijdens de algemene en politiek beschouwingen drong met name PvdA-fractievoorzitter Wöltgens aan op een hoger percentage en een lager maximumbedrag. Deze aanpassing heeft een gunstig effect op de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat het netto-verschil tussen een uitkering en de laagste lonen wordt vergroot.

Tijdens de financiële beschouwingen pleitte PvdA-woordvoerder Melkert voor een 'vijfjarenplan' waarbij het forfait met minimaal één procent per jaar wordt verhoogd en waarbij de maximumstijging wordt beperkt. In een gezamenlijke motie van PvdA en CDA vroegen de regeringsfracties het kabinet om het voorstel aan te passen aan de wensen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinetsvoorstel heeft geen consequenties voor de Schatkist.

Uit de brief van Van Amelsvoort blijkt ook dat het beroepsgoederenvervoer een volledige compensatie krijgt van de verhoging van de dieselaccijns wanneer de lonen in de bedrijfstak volgend jaar niet stijgen. Tijdens de financiële beschouwingen formuleerde minister Kok (financiën) deze voorwaarde voor volledige compensatie. Het kabinet wilde in eerste instantie slechts vier cent compenseren van de totale verhoging van acht cent via een lagere wegenbelasting. CDA en PvdA drongen aan op een volledige compensatie met het oog op de verslechtering van concurrentiepositie van de transportsector.