EX OPERE OPERATO

In NRC Handelsblad van 28 oktober wijdde H.L. Wesseling een column met de hierbovenstaande titel aan het tv-gesprek van 't Hart met Bodar, Brugman en Kuitert.

Hij belijdt zijn desinteresse voor theologische zaken maar weet desondanks trefzeker de kernvraag van de protestantse theologie te noemen: Heeft de slang werkelijk gesproken? Dank zij grondige sociologische en theologische analyses slaagt hij erin de ijdelheid van dominees in het algemeen en van de geleerde dominee Kuitert in het bijzonder te doorgronden.

Het ontgaat hem helaas dat deze ijdelheid niet consistent is met de kwalificatie die hij enkele regels daarvoor van Kuitert gaf: “God-is-dood-en-ik-voel mij-zelf-ook-niet-honderd-procent.”

Het verschil dat hij ziet in de ambtsvervulling van de priester en van de dominee is optisch bedrog, ook voor de predikant geldt het ex opere operato. Hierin wijken beiden af van Wesseling die in zijn onderhavige column duidelijk uit het ad hominem principe schrijft, waarin ik hem bij deze gaarne navolg.

Hoewel Wesseling behoort tot de verlichte geesten die zich bevrijd achten van bij- en hoofdgeloof, kriebelen enkele katholieke nestharen hem klaarblijkelijk nog.

    • J. van Weelden