Extra geld voor het jeugdbeleid

DEN HAAG, 5 NOV. Het kabinet trekt voor volgend jaar 73 miljoen extra uit voor het jeugdbeleid. Dat staat in de nota 'Jeugd verdient de toekomst', die minister d'Ancona (WVC) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het bevorderen van de kansen van jeugdigen en het voorkomen en aanpakken van schooluitval zijn de thema's van de nota waarin het kabinet zijn visie geeft op het jeugdbeleid in de komende jaren.

Uit onderzoek blijkt dat het met vijftien procent van de jongeren niet goed gaat. Zij hebben problemen in gezin, op school of op de arbeidsmarkt. In 1992 werden ruim 18.000 jeugdigen onder toezicht of een vorm van voogdij gesteld. Jaarlijks verlaten 12.500 leerlingen de eerste fase van het voortgezet onderwijs zonder diploma. Tachtigduizend jongeren komen jaarlijks op de arbeidsmarkt zonder een (beroeps)opleiding te hebben afgerond.

Om de kansen voor jeugdigen te bevorderen, komt het kabinet met maatregelen op het gebied van opvoedingsondersteuning, jeugdinformatie, rechtspositie en participatie. Met ingang van 1 januari 1994 wordt begonnen met regionale experimenten gericht op ouders en andere opvoeders van kinderen tussen de nul en zes jaar, die problemen hebben met de opvoeding.

Uitval uit het onderwijs wil het kabinet aanpakken door de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening te verbeteren. Hiervoor komt eind 1993 een plan van aanpak. Ook komt er geld beschikbaar voor projecten in peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool om de kansen te vergroten van allochtone kinderen in een achterstandssituatie. Hiervoor reserveert het ministerie van onderwijs voorlopig 3 miljoen gulden. Verder komt er een uitbreiding van buitenschoolse activiteiten voor allochtone jongeren. Kosten: 1,3 miljoen.

Een tweede terrein waarop het kabinet uitval wil voorkomen, is de arbeidsmarkt. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwerkgarantiewet wordt de rijksvergoeding aan gemeenten verhoogd van 1800 tot 2500 gulden per jongere. Verdere voornemens betreffen uitbreiding van de JWG naar migranten ouder dan twintig jaar. Daarnaast is het de bedoeling het leerlingwezen in drie jaar tijd uit te breiden met 20.000 plaatsen. Daarmee is 15 miljoen gulden gemoeid.