Noodmaatregel moet lagere WAO-uitkering ambtenaren voorkomen

DEN HAAG, 4 NOV. Minister Dales (binnenlandse zaken) en de ambtenarenbonden gaan een noodmaatregel treffen om te voorkomen dat ambtenaren volgend jaar bij arbeidsongeschiktheid alsnog met lagere uitkeringen worden geconfronteerd. De oorzaak hiervan is dat een wet die een belangrijke aanzet moet geven om het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) te privatiseren, hoogstwaarschijnlijk niet per 1 januari kan ingaan. De bonden zijn daar zeer verontwaardigd over.

Volgens het akkoord over het ABP, dat de bonden eerder met Dales sloten, zou per 1 januari een nieuw premiesysteem voor de ambtenarenpensioenen in werking treden, zouden de ambtenaren een VUT-premie gaan betalen en werd er, via premiebetaling, voorzien in reparatie van het invaliditeitspensioen (de WAO voor ambtenaren). Nel als bij bedrijven gaat de wettelijke uitkering hiervoor namelijk omlaag. Al deze afspraken gaan niet door, als de desbetreffende wet niet op 1 januari kan ingaan.

De Tweede Kamer heeft Dales laten weten de privatisering van het ABP te ingewikkeld te vinden om de wet die daarvoor de financiële voorzieningen treft, versneld af te handelen. De commissie die de privatisering van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft voorbereid, komt morgen in een spoedzitting bijeen, onder leiding van topambtenaar Pont van binnenlandse zaken, om de gevolgen van het uitstel te overzien. De ambtenarenbonden vinden dat de minister haar wetsvoorstel eerder bij de Tweede Kamer had moeten indienen.

Het ABP loopt naar schattingen bovendien zo'n 500 miljoen gulden mis als het om een uitstel van een jaar gaat, doordat het de afgesproken premies derft. De bonden eisen dat minister Dales dit compenseert. AbvaKabo-voorzitter Vrins, tevens bestuurslid van het ABP, noemde het vanochtend onaanvaardbaar als de minister het tekort van het pensioenfonds laat oplopen, doordat ze zelf niet in staat blijkt haar afspraken na te komen. Een woordvoerder van de christelijke ambtenarencentrale CCOP kenschetste de situatie die nu is ontstaan als “een heel vervelende ontwikkeling”.

Een woordvoerster van Dales liet vanochtend weten dat de minister zich in elk geval verplicht voelt een regeling te treffen om te voorkomen dat er een onrepareerbaar 'WAO-gat' voor ambtenaren ontstaat. Dit is eerder dit jaar afgesproken bij de onderhandelingen tussen de bonden en de minister over de ambtenaren-CAO. Ook de Tweede Kamer vindt dat er desnoods een noodmaatregel moet komen om te voorkomen dat ambtenaren die arbeidsongeschikt worden de dupe worden van het uitstel.

Volgens de overeenkomst die minister Dales en de Centrales van Overheidspersoneel in februari van dit jaar ondertekenden, wordt het ABP 1 januari 1996 geprivatiseerd. Dat de financiële voorbereiding daarvan, door het innen van premies vanaf 1994, niet dreigt te kunnen doorgaan, zal volgens het minister van binnenlandse zaken ook technische problemen geven. De verschillende administraties zijn al de wijzigingen die per 1 januari waren voorzien, ingesteld. Het ministerie hoopt dat de Tweede Kamer alsnog tot een spoedbehandeling bereid zal zijn.