"Maatregel tuinbouw strijdig met milieuwet'

ROTTERDAM, 28 OKT. Een Algemene Maatregel van Bestuur voor de glastuinbouw die het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) in voorbereiding heeft is in strijd met de Wet milieubeheer. In de AMvB worden wel regels gesteld voor hinder en veiligheid, maar niet voor uitstoot van schadelijke stoffen, afval en energieverbruik; dit terwijl de Wet milieubeheer daar wel uitdrukkelijk voor was bedoeld.

Dit stelt de Zuidhollandse Milieufederatie. De Wet milieubeheer bindt eisen op het gebied van veiligheid, hinder en milieu aan een vergunning. In AMvB's wordt de wet voor verschillende branches uitgewerkt. In het rapport "Naar milieukwaliteit in de glastuinbouw' geeft de federatie een overzicht van 31 technische maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen in de glastuinbouw _ vooral bestrijdingsmiddelen _ met zestig tot negentig procent terug te dringen. Volgens de federatie biedt de Wet milieubeheer mogelijkheden deze maatregelen af te dwingen, maar wil VROM daar kennelijk niet aan. “Het is heel vreemd dat in deze eerste AMvB in het kader van deze wet (die dit voorjaar van kracht werd _ red.) de mogelijkheden van de wet niet worden benut”, zegt de woordvoerder van de milieufederatie. “Het is bizar dat we tegen VROM moeten strijden voor de toepassing van milieuwetten.” Volgens de milieufederatie komt de helft van de gebruikte bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw in de omgeving terecht. In totaal gaat het om zeshonderd ton per jaar.

De AMvB verkeert nog in de conceptfase, dus er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht. Maar mocht het milieu-aspect er niet in worden opgenomen, dreigt de milieufederatie naar de rechter te stappen. Indien die beslist dat lozing van pesticiden op de lucht niet aan een vergunning is gebonden, omdat dat niet in de AMvB staat, staat beroep open bij de Raad van State. Deze kan een AMvB toetsen aan de wet.

De woordvoerder van VROM wist vanmorgen niet te verklaren waarom het departement ervoor heeft gekozen de milieu-aspecten niet in de AMvB voor de glastuinbouw op te nemen.