Geboorteregeling (4)

In W&O van 7 oktober wordt onder de kop "Geboortenregeling op z'n rooms-katholieks zo slecht nog niet' het recente artikel van de endocrinoloog R.E.J. Ryder in de British Medical Journal over de Billingsmethode besproken. De Billingsmethode is een natuurlijke manier van geboortenregeling, waarbij de vrouw aan de hand van haar vaginale slijmafscheiding haar vruchtbare periode vaststelt, waarin dan geslachtsgemeenschap achterwege moet blijven.

De rooms-katholieke sexuele moraal, die gebaseerd is op de natuurwet - niet op de Bijbel - is neergelegd in de encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI uit 1968. Volgens deze encycliek zijn huwelijk en echtelijke liefde door hun aard geordend op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Hieruit vloeit voort dat geslachtsgemeenschap, die uitsluitend is toegestaan tussen gehuwden, altijd open moet blijven voor het doorgeven van het leven en dat dus iedere handeling die voor, tijdens of na de huwelijksdaad de bevruchting verhindert, uitgesloten moet worden.

Wanneer er ernstige redenen zijn om tussen de geboorten pauzes in te lassen is gebruikmaking van de onvruchtbare perioden geoorloofd. Dit is niet strijdig met de natuurwet omdat daarbij gebruik gemaakt wordt van een natuurlijke omstandigheid en niet, zoals bij kunstmatige anticonceptie, het verloop van een natuurlijk proces belemmerd wordt.

Merkwaardig daarbij is dat het de Vaticaanse clerus blijkbaar ontgaat dat deze methode wringt met een strikte interpretatie van de natuurwet. Toepassing van periodieke onthouding brengt namelijk mee dat geslachtsgemeenschap achterwege blijft wanneer de vrouw daar lichamelijk het meest receptief voor is. De opvatting van Paulus VI dat God in zijn wijsheid perioden van onvruchtbaarheid heeft vastgesteld is niet bepaald vrouwgericht. Alsof de natuur van de vrouw door God zo is ingesteld dat aan het gerief van de man voldaan kan worden.

Afgezien daarvan is er niets tegen het propageren en praktizeren van de Billingsmethode, maar wel tegen het daaraan gekoppelde verbieden van iedere vorm van kunstmatige anticonceptie. Uit de meer dan honderdmiljoen geslachtsgemeenschappen die volgens het Special Programme van de Wereldgezondheidsorganisatie per etmaal plaatsvinden, resulteert een netto dagelijkse bevolkingsgroei van 250.000 mensen. Alleen met de Billingsmethode bereiken we niet dat de wereldbevolking - nu 5.500 miljoen mensen - in 2050 uitkomt op de lage variant van het Wereldbevolkingsfonds UNFPA van 8.000 miljoen mensen in plaats van de hoge variant van 12.000 miljoen.

De Billingsmethode mag dan misschien voor een aantal mensen niet slecht zijn, de rooms-katholieke sexuele moraalvoorschriften zijn voor de duizend miljoen mensen in de wereld die onder de armoedegrens leven en voor het hele natuurlijke milieu rampzalig.

    • P.T. van den Akker