CDA-voorzitter wenst politie-onderzoek naar kandidaten Amsterdam

DEN HAAG, 27 OKT. Partijvoorzitter W. van Velzen van het CDA pleit er voor om namen van CDA-kandidaten voor Amsterdamse deelraden aan de politie voor te leggen. Zijn collega's van PvdA, VVD en D66 voelen echter niets voor een antecentenonderzoek bij de politie naar kandidaten voor verkiezingen.

Hoewel de lokale afdelingen in het CDA primair verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige selectie, zegt Van Velzen zich te kunnen voorstellen dat de CDA-afdeling in Amsterdam tevoren namen van kandidaten bij de politie voorlegt. Dit omdat deelraden in Amsterdam aanbestedingsbevoegdheid hebben bij bouwprojecten. Deze raden kunnen derhalve interessant zijn voor criminele organisaties als object van infiltratie, aldus Van Velzen.

De Amsterdamse afdelingsvoorzitter E. Wermuth (CDA) vindt de maatregel die Van Velzen voorstelt “niet noodzakelijk”, omdat de “intensieve netwerken” en de selectiecommissies van de CDA-afdeling de kandidaten afdoende kunnen controleren. Partijvoorzitter W. Vrijhoef (D66) en vice-partijvoorzitter R. Vreeman (PvdA) wijzen er op dat antecendentonderzoek bij politie of justitie of “andere detective-achtige maatregelen” zoals een D66-woordvoerder zegt, de privacy van de betrokkene teveel schaadt.

VVD-partijvoorzitter Van Leeuwen ziet hooguit iets in de uitbreiding van de procedure met de geloofsbrieven van kandidaten. Die behelst een administratieve procedure, zoals een uittreksel uit het geboorteregister en dergelijke. Daarbij zou ook het al dan niet hebben van een strafblad kunnen worden opgenomen, aldus Van Leeuwen. Het dagblad Het Parool meldde gisteren echter dat de "infiltrant' voor de georganiseerde misdaad in de Amsterdamse PvdA, waarover dit weekend grote beroering onstond, juist geen strafblad had.

D66 en PvdA zijn kwetsbaar omdat de beide partijen voor de komende verkiezingen om verschillende redenen veel nieuwe gezichten aantrekken. In D66 is, mede daarom, een discussie gaande om op het vragenformulier dat elke kandidaat krijgt, een vraag op te nemen naar nevenfuncties en contacten met criminele organisaties, aldus een woordvoerder. Nu vraagt D66 alleen naar contacten met racistische of facistische organisaties.

PvdA-vice-voorzitter Vreeman voorspelt dat “als er meer aandacht voor personeelsbeleid ontstaat er ook een trend zal komen om meer aandacht aan de sollicitatie-procedure te geven.” Daarbij zal uitvoeriger naar referenties worden gekeken, “altijd in overleg met de kandidaat”, aldus Vreeman.

Vanmorgen waren de vragen nog niet beantwoord die Tweede Kamervoorzitter Deetman aan minister Hirsch Ballin had gesteld over de uitlatingen van politiecommissaris Nordholt over pogingen tot infiltratie van de georganiseerde misdaad in de politiek. Naar verwachting gebeurt dat pas later deze week.

In het wekelijks fractieberaad van het CDA kreeg politiewoordvoerder F.J. van der Heijden gisteren kritiek te verduren op zijn aanmerkingen op het optreden van Nordholt. Volgens Van der Heijden had de hoofdcommissaris met het melden va de infiltratie-poging zonder verder namen te noemen, de politiek in een slecht daglicht gesteld. Dat kwam volgens veel CDA-fractieleden neer op "blaming the messenger'.

Fractievoorzitter L.C. Brinkman schrijft deze week, onder meer als terechtwijzing van Van der Heijden, in een column in het partijblad CDAktueel: “Laten we oppassen dat niet op voorhand de boodschappers van het slechte nieuws opnieuw geslachtofferd worden.” Brinkman pleit ervoor dat partijen kritisch naar zichzelf kijken en niet naar een ander wijzen. “Want heden gij, morgen wij”, aldus Brinkman.

Minister Dales heeft gisteren een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze een overzicht van de maatregelen en onderzoeken geeft om de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen. Er is een regeling in voorbereiding waardoor leden van gemeenteraad of provinciale staten gemakkelijker kunnen worden geschorst bij "laakbaar gedrag'. De procedure van de automatische herbenoeming van burgemeester wordt ook bekeken, aldus de notitie.

Tweede Kamerlid P. Stoffelen (PvdA), die politiezaken doet, zei gisteren enkele malen telefonisch bedreigd te zijn. Stoffelen komt uit de regio Amsterdam. Andere Kamerleden met politiezaken in hun portefeuille ontkenden desgevraagd met bedreigingen geconfronteerd te zijn geweest.