Het argument "geen tijd' dient veelal ...

Het argument "geen tijd' dient veelal geïnterpreteerd te worden als "geen prioriteit'.

P. van der Wolf, Technische Universiteit Delft

De enige echt relevante bijdrage die de rijke geïndustrialiseerde wereld kan leveren aan een verbetering van het milieu is een forse teruggang in welvaart.

R.J. Bakker, Vrije Universiteit Amsterdam

Het eiland Rottumeroog is een onvervangbaar cultuurmonument.

E. Knol, Vrije Universiteit Amsterdam

Indien de hersenen van mannen verschillen van die van vrouwen (Chandler Burr, Intermediair nr. 17, 30 april 1993), is het, voor het bereiken van een zo groot mogelijke objectiviteit, noodzakelijk dat er evenveel mannen als vrouwen zich bezighouden met de wetenschap.

Mw. M. Mulder, Rijksuniversiteit Leiden

Het is belachelijk dat de kreet "milieuvriendelijk' wordt gebruikt voor produkten zoals auto's en wasmiddelen, aangezien deze hooguit minder schadelijk zijn dan andere merken.

R. Verduijn, Rijksuniversiteit Leiden

Bij het verdwijnen van de landsgrenzen binnen Europa zijn minstens zo veel nieuwe grenzen ontstaan.

A. Kaptein, Rijksuniversiteit Leiden

De euforie, die het rijkelijk gebruik van alcoholica in gezelschap geeft, wordt gecompenseerd door het miserabele kater-gevoel van de volgende dag.

J.H. ter Haar, Technische Universiteit Delft

Het feit dat de opvattingen van arbeidsbureaus en bedrijfsverenigingen over begrippen als "noodzakelijke opleiding' en 'passende arbeid' regelmatig niet overeenkomen, komt de rechtszekerheid van een werkloze werknemer niet ten goede.

J.H. de Wildt, Rijksuniversiteit Leiden

Het markeren van te smalle rijstroken door middel van doorgetrokken strepen zet automobilisten aan tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

C.J. van Haeringen, Rijksuniversiteit Leiden

Gezien de tendens om steeds vroegtijdiger in te grijpen in de intellectuele ontwikkeling van kinderen, zal het instellen van een leerstoel "prenatale educatie' niet lang op zich laten wachten.

H.P. Brandsma, Rijksuniversiteit Groningen

De plaats van schakelaars op computerapparatuur getuigt van weinig ergonomisch inzicht.

H.J. Guchelaar, Rijksuniversiteit Groningen

De wet, die de muziekauteursrechten beschermt, wordt totaal ontkracht en overtreding ervan gestimuleerd door de vrije verhuur van compact discs in combinatie met de huidige digitale kopieermogelijkheden.

G.F.M. Braat, Technische Universiteit Delft

Een relatief groot deel van de tijd nodig voor het realiseren van een proefschrift wordt besteed aan staren. Een relatief klein deel van de tijd wordt besteed aan het op papier zetten van de gedachten.

W. Jongkind, Technische Universiteit Delft

In de toekomst zullen alle tijdschriften moeten opgaan in één centraal, via de computer te raadplegen tijdschrift (Journal of Everything).

F.E. Kruis, Technische Universiteit Delft