"Gemeenten moeten lege panden opeisen voor vluchtelingen'

DEN HAAG, 22 OKT. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat gemeenten leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen moeten vorderen om vluchtelingen te kunnen huisvesten. Dit blijkt uit een brief die zij heeft gestuurd naar premier Lubbers.

De VNG verwacht dat in de komende jaren door allerlei problemen veel te weinig woningen zullen worden gebouwd om te voorzien in de behoefte. Het tijdelijk benutten van lege kantoren is volgens haar een van de oplossingen voor de korte termijn. Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer had dit overigens zelf ook al vastgesteld. Het verbouwen van bestaande gebouwen tot woonruimte is een van de instrumenten die het ministerie gemeenten deze maand suggereerde in een brochure over de huisvesting van vluchtelingen. Zo'n verbouwing mag mede worden bekostigd uit de subsidies die de gemeenten beschikbaar hebben voor woningbouw.

Op grond van de Huisvestingswet mogen gemeenten leegstaande gebouwen tegen een financiële tegemoetkoming vorderen van de eigenaar. De VNG stelt echter vast dat tot nu toe nog geen enkele gemeente dit middel heeft toegepast, omdat de procedures tijdrovend zijn en de financiële consequenties groot. Met steun van de rijksoverheid zou dit wellicht wel kunnen denkt de VNG. Zij ziet hierin een taak voor de woningbouwverenigingen.

De VNG suggereert verder subsidies die bestemd zijn voor het bouwen van woningen te gebruiken voor het schoonmaken van bodems. De bodemverontreiniging vormt een van de belangrijkste oorzaken van de stagnatie in woningbouw en het onvoldoende beschikbaar zijn van grond, aldus de VNG. Door de lage rente zouden woningbouwverenigingen veel meer woningen in aanbouw kunnen nemen dan nu gebeurt. Nu dreigen ze vele miljoenen guldens aan het rijk te moeten teruggeven, omdat ze er niet in slagen dit geld tijdig voor woningbouw te gebruiken.

De VNG constateert dat bij het overleg tussen het rijk en de gemeenten over woningbouwlokaties al een tijd lang “geen belangrijke voortgang” meer wordt geboekt. De financiering vormt het grootste struikelblok.

Volgens schattingen van de VNG worden dit jaar 30.000 woningen minder gebouwd dan volgens de meest recente informatie nodig is en wanneer er ook volgend jaar te weinig woningen bijkomen dan ziet het beeld er vanaf 1995 nog somberder uit. Dit ondanks het feit dat dit jaar het bouwprogramma volgens de VNG nagenoeg wordt gerealiseerd. Het woningtekort wordt snel groter, “zeker nu de stroom vluchtelingen opnieuw groter is en er geen tekenen zijn dat dit aantal binnen afzienbare tijd afneemt.”

De VNG stelt dat de sociale spanningen, doordat toegelaten vluchtelingen voorrang krijgen boven ander woningzoekenden, snel groter worden.