Conflict in coalitie over "Schengen'

DEN HAAG, 20 OKT. Tussen de beide regeringsfracties in de Tweede Kamer, CDA en PvdA, enerzijds en de regering anderzijds blijft een ernstig meningsverschil bestaan over de mate van parlementaire invloed in de uitvoering van het verdrag van Schengen. De Kamerleden De Hoop Scheffer (CDA) en Van Traa (PvdA) hielden gisteren in de Tweede Kamer met grote nadruk vol dat het Reglement van orde van de Uitvoeringsovereenkomst, dat maandag in Parijs door de bewindslieden is aangenomen, instemming van het parlement had dienen te hebben.

De staatssecretarissen Dankert (Europese zaken) en Kosto (justitie) hielden namens de regering vol dat het "voorleggen' van het ontwerp-besluit aan het parlement voldoende was. Men hoefde vooraf geen toestemming te vragen, aldus Dankert, daar het geen zgn. ontwerp-besluit betrof. De Hoop Scheffer en Tan Traa waren hierover duidelijk teleurgesteld en geïrriteerd.

Het mag er voor sommigen uitzien alsof wij op slakken zout leggen, zei Van Traa. “Maar we zijn bezig met iets meer democratie in Europa te bewerkstelligen. Nationale parlementen moeten daarbij zo goed mogelijk hun rechten behouden.” De Hoop Scheffer stoorde zich bovendien aan wat hij de “bokkigheid” van de staatssecretarissen noemde om bij hun collega's bepaalde veranderingen in het Reglement van orde te bepleiten die door de Kamer zijn voorgesteld.

De VVD'er Weisglas, die achter het standpunt van de regering stond, riep CDA en PvdA op dan maar een motie in te dienen om te regering te dwingen hun standpunt over te nemen. Daartoe lieten De Hoop Scheffer en Van Traa zich echter niet verleiden. Van Traa: “Ik heb geen motie nodig, omdat wij een wettekst hebben en daarin staat dat elk ontwerp-besluit, dat beoogt Nederland te binden, ter instemming aan het parlement wordt voorgelegd.”

Wat er nu gebeurt, bleef in het ongewisse. Beide partijen bleven in twee gespreksrondes hun standpunten herhalen, waarop voorzitter Deetman de vergadering maar sloot. Er werd geen motie ingediend, dus gestemd wordt er ook niet.