VVD overweegt intrekking steun allochtonenwet

DEN HAAG, 19 OKT. De Eerste Kamerfractie van de VVD heeft grote juridische bezwaren tegen het wetsvoorstel Bevordering evenredige arbeidskansen allochtonen, dat de Tweede Kamer in juli, met steun van de VVD-fractie, heeft aangenomen. Ook de werkgeversorganisaties keren zich tegen het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer ging indertijd akkoord met een initiatief-wetsvoorstel van de oppositie (VVD, Groen Links, D66) dat bedrijven met meer dan 35 werknemers verplicht jaarlijks aan de Kamers van Koophandel te rapporteren over hun inspanningen om allochtonen te werven voor hun vacatures. Die rapportage is, net als de financiële verslagen die bij de Kamers worden gedeponeerd, openbaar.

Minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had een wetsvoorstel ingediend dat de bedrijven verplichtte tot een rapportage bij de arbeidsbureaus. Die rapportage was echter niet openbaar. De PvdA-Tweede Kamerfractie vroeg om openbaarheid, en toen de minister die niet wilde toezeggen stemde zij alsnog voor het oppositievoorstel.

Volgens dat voorstel moeten bedrijven niet alleen rapporteren over het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben en over de inspanningen die ze plegen om dat aantal te vergroten, maar moeten ze tevens streven naar een aantal allochtone werknemers dat overeenkomt met het aandeel van de allochtone beroepsbevolking op de regionale arbeidsmarkt. Een dergelijke bepaling ontbrak in het voorstel van De Vries.

Volgens het VVD-Eerste Kamerlid H.F. Heijmans bestaan binnen zijn fractie ernstige juridische bezwaren tegen het voorstel dat mede door de VVD-collega's in de Tweede Kamer is ingediend. Heijmans: “Het wetsvoorstel bevat geen strafbepalingen. Kan een allochtone werkzoekende die niet aan de bak komt via een kort geding een werkgever dwingen om hem of haar in dienst te nemen?” De Eerste Kamerfractie van de VVD overweegt volgens Heijmans om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

De werkgeversorganisaties hebben inmiddels het Bureau voor Economische Argumentatie laten uitrekenen dat de verplichtingen waartoe het wetsvoorstel hen dwingt, leiden tot een eenmalige extra kostenpost van 230 miljoen gulden, gevolgd door jaarlijkse extra kosten van 140 miljoen gulden. Wat de kosten zouden zijn van het voorstel-De Vries is niet uitgerekend.

Volgens secretaris G.H.J. Rijkhoff van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) zoekt het wetsvoorstel van VVD, Groen Links en D66 de oplossing voor de omvangrijke werkloosheid onder allochtonen (30 procent is werkloos) eenzijdig bij de bedrijven. Hij wijst er, net als De Vries tijdens het Tweede Kamerdebat in juli, op dat het aantal allochtone werknemers in 1990-1992 procentueel aanzienlijk sneller is gestegen dan het aantal autochone werknemers. De Kamers van Koophandel de minister laten weten dat een registratie via de Kamers tot grote praktische problemen kan leiden.