SNS leent 350 mln tegen 6 procent

De SNS Groep leent op de openbare kapitaalmarkt 350 miljoen gulden. De obligatielening draagt een couponrente van 6 procent en heeft een looptijd van zes jaar. De uitgiftekoers is bepaald op 100,1 procent waardoor het effectieve rendement op 5,98 procent uitkomt. Vervroegde aflossing is niet toegestaan, de lening wordt à pari afgelost op 15 november 1999.

De emissie is overgenomen door een bankensyndicaat onder gezamenlijke leiding van Bank van Haften Labouchère en SNS Bank Nederland. Beursnotering wordt aangevraagd.

Vooruitlopend op het prospectus dat ten behoeve van de obligatieuitgifte zal verschijnen, bericht de SNS Groep dat de groepswinst in de eerste zes maanden van 1993 is verbeterd. De bruto winst over de eerste helft van het lopende jaar bedroeg 45,1 miljoen gulden, de netto winst kwam uit op 33 miljoen gulden.

De winststijging is vooral toe te schrijven aan verdere verbetering van het interestresultaat, dat toenam tot 214,8 miljoen gulden. De inkomsten uit provisies en overige baten kwamen uit op 35,6 miljoen. SNS meldt voorts dat de hypotheekproduktie “hoog” was en groeide van 8 miljard in 1992 tot 8,4 miljard gulden.

SNS Groep is een gemengd financieel concern, waarvan de kern wordt gevormd door SNS Bank Nederland. Deze instelling beschikte eind december over 333 kantoren. De CVB Bank met 600 agentschappen behoort eveneens tot de SNS Groep.